REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH

prowadzonych przez pracownię rysunku DOMIN Wrocław Studio Grafiki sp. z o.o. z dnia 24.03.2021

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Kursów jest DOMIN Wrocław Studio Grafiki sp. z o.o. NIP:8971827930
 2. Kursy odbywają się we Wrocławiu ul. Józefa Piłsudskiego 40/5 bądź w innym wskazanym przez Organizatora miejscu.
 3. Regulamin ustala organizację oraz zasady prowadzonych przez Organizatora Kursów oraz Kursów Dodatkowych i związane z tym uprawnienia oraz obowiązki Uczestników oraz Organizatora.
 4. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Kursów i Kursów Dodatkowych.
 5. Treść niniejszego Regulaminu jest zamieszczona na stronie internetowej Organizatora https://nauka-rysunku.eu/regulamin/ ‎oraz w formie papierowej znajduje się w siedzibie Pracowni przy ul. Józefa Piłsudskiego 40/5 we Wrocławiu.
 6. Każdy Uczestnik Kursów/Zajęć Dodatkowych przed ich rozpoczęciem zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu.

 

 • 2 Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.
 2. Organizatorze lub Pracowni lub Sprzedającym lub Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Pracownię Rysunku DOMIN Wrocław Studio Grafiki sp. z o.o. z siedzibą w Wrocławiu ul. Józefa Piłsudskiego 40/5
 3. Uczestnikach – należy przez to rozumieć osoby, które zostały zakwalifikowane przez Organizatora do wzięcia udziału w Kursie lub Zajęciach Dodatkowych.
 4. Konsumentach – należy przyjąć, że jest to Uczestnik w formie osoby fizycznej zawierająca ze Sprzedawcą (organizatorem) umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorcy o cechach konsumenta – należy przez to rozumieć osobę mającą wpis do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która jednocześnie dokonuje transakcji firmowej, niezwiązanej z działalnością zawodową zamawiającego
 6. Kursie – należy przez to rozumieć podstawowe (rejsowe) zajęcia rysunku i malarstwa prowadzone przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 7. Kursach Dodatkowych lub Zajęciach Dodatkowych – należy przez to rozumieć nieobowiązkowe zajęcia udostępnione przez Organizatora Uczestnikom lub osobom nie będącym Uczestnikami prowadzone w różnych formach, w tym w szczególności: warsztaty, zajęcia plenerowe, veteran room, kursy wakacyjne i feriowe, maratony egzaminacyjne. Zajęcia Dodatkowe mogą mieć charakter zajęć odpłatnych bądź nieodpłatnych.
 8. Strona Internetowa Organizatora – należy przez to rozumieć nauka-rysunku.eu
 9. Strona Facebookowa Organizatora- należy przez to rozumieć http://www.facebook.com/dominwroclaw
 10. Adres e- mail Organizatora – pracownia@dominwro.pl
 11. Platforma Szkoleniowa Organizatora– należy przez to rozumieć www.dominwro.pl
 • 3 Zasady kursów
 1. Celem Kursów oraz Kursów Dodatkowych prowadzonych przez Organizatora jest:
 2. a) nauka, pogłębianie wiedzy oraz umiejętności Uczestników w zakresie rysunku i malarstwa zgodnie z programem oferowanych zajęć;
 3. b) pogłębienie pasji i zainteresowań Uczestników w zakresie rysunku i malarstwa.
 4. c) przedmiotem regulaminu jest realizacja zajęć mająca na celu edukację w zakresie rysunku.
 5. d) przedmiot regulaminu będzie realizowany w dostępny dla placówki sposób zarówno w formie fizycznej na miejscu za pośrednictwem platformy cyfrowej w formie nauki zdalnej. Formą domyślną będą zajęcia stacjonarne w placówce w przypadku wystąpienia zapisów z §…. Siła Wyższa usługi będą świadczone na niezmienionym poziomie merytorycznym, a program realizowany zgodnie z harmonogramem, zmianie może ulec jedynie forma zajęć.
 6. Każdą nieobecność na zajęciach należy odrobić. O odrabianiu prosimy informować telefonicznie lub mailowo: pracownia@dominwro.pl / 575 060 769
 7. W wypadku, kiedy Uczestnik nie może uczestniczyć w swoich zajęciach, ma prawo odrobić je na grupie wskazanej przez Organizatora. Zajęcia można odrabiać do końca trymestru po uprzednim zapisaniu się na nie w sposób wskazany przez organizatora.
 8. Organizator zastrzega, iż przedmiotem usługi są rezerwacje terminów na dane zajęcia, polegające na tym, że uczestnik wykupuje kurs w formie rezerwacji terminu oraz wybranego miejsca na grupie na dane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako każdorazowa deklaracja uczestnictwa na zajęciach na wybrany dzień i godzinę. Są to nietypowe zajęcia i posiadają określoną ciągłość, a co za tym idzie, Organizator nie ma możliwości dopisania nowych osób do grup, które już wystartowały, tak więc rezerwacja miejsca jednej osoby nie może być wymieniona na inną osobę, ze względu na wymaganą ciągłość zajęć. Brak obecności powoduje omijanie kluczowych lekcji, które są dedykowane pod kolejne spotkania i podzielone tematycznie. Lekcje można nadrobić poprzez odrabianie zajęć, muszą one jednak zachować swoją ciągłość. W przypadku wykupienia kursu na 4 wejścia, kurs jest traktowany jako osobna rezerwacja na 4 różne terminy (4 różne lekcje). Po przekroczeniu terminu (daty) kurs i możliwość jego wykorzystania wygasa, a Uczestnik ma prawo odrobić niewykorzystane zajęcia. Niewykorzystany kurs jest terminowy i nie może przejść na inną osobę, ani na następny miesiąc.
 9. Rezygnację należy przesłać drogą elektroniczną na adres: pracownia@dominwro.pl Okres wypowiedzenia po rezygnacji wynosi jeden miesiąc.

 

 • 4 Wizerunek i prawa autorskie
  1. Uczestnicy Kursów, Rodzice lub opiekunowie dziecka dobrowolnie wyrażają zgodę na umieszczanie prac swoich lub dzieci oraz ich wizerunków na stronie internetowej, Facebooku i Instagramie organizatora zajęć.
  2. Uczestnicy Kursów wyrażają dobrowolną zgodę na utrwalanie wizerunku podczas zajęć Pracowni i wykorzystywanie tego wizerunku dla potrzeb marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na publikację zdjęć na Stronie Internetowej Organizatora oraz Stronie Facebookowej Organizatora. Uczestnik uprawniony jest do sprzeciwu na utrwalenie i wykorzystanie jego wizerunku. Intencją Organizatora jest ukazanie Uczestników realizujących zadania w ramach prowadzonych Kursów/Kursów Dodatkowych.
  3. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa Uczestników w zajęciach. Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas zajęć, warsztatów czy eventów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo klub usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z Organizatorem. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.
  4. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Organizatora bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Organizatora, zajęć, wizerunku prowadzącego czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
  5. Prace wykonane przez Uczestników podczas zajęć lub przygotowywane w domu i przedstawione Pracowni do korekty mogą być zachowane w archiwum Pracowni („Utwory”). Pracowni przysługuje prawo wykorzystania tych prac i ich reprodukcji w materiałach i publikacjach wydawanych przez Pracownię. Tym samym Uczestnik nieodpłatnie udziela Organizatorowi licencji do powstałych w ramach Kursu/Kursu Dodatkowego Utworów. Udzielona licencja dotyczy wszystkich pól eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w tym w szczególności: udostępniania, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony wyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony. Organizator może upoważnić inne osoby do korzystania z Utworu.
 • 5 Zapisy na Kursy
 1. Zapisu na Kurs dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na Stronie Internetowej .
 2. Potwierdzeniem uczestnictwa w Kursie jest przesłanie przez Organizatora e-maila (na adres wskazany w zgłoszeniu) potwierdzającego zapisanie osoby na dany Kurs.
 3. Wysłanie formularza zgłoszeniowego lub zgłoszenia bezpośrednio na adres email jest równoznaczne z faktem zapoznania się i akceptacji Regulaminu.
 4. Zapisy na Kursy trwają przez cały rok szkolny, tj. od września do czerwca włącznie. Terminy Kursów każdorazowo będą podawane na Stronie Internetowej Organizatora.
 5. Możliwe jest dokonanie zapisu i przystąpienie do zajęć w trakcie trwania poszczególnych Kursów. W przypadku późniejszego przystąpienia do Kursów opłata nie ulega zmniejszeniu, a Uczestnik powinien odrobić opuszczone zajęcia.
 6. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania Kursu opłaty dokonane przez Uczestnika podlegają zwrotowi na zasadach wskazanych w tabeli opłat § 9.
 7. Pracownia zastrzega sobie prawo do odwołania Kursów przed ich rozpoczęciem. W takim przypadku wszelkie opłaty dokonane przez Uczestnika podlegają zwrotowi w pełnej wysokości.
 8. Pracownia zastrzega sobie prawo do odwołania Kursów w ich trakcie. W takim przypadku wszelkie opłaty dokonane przez Uczestnika podlegają zwrotowi pomniejszone o ilość odbytych zajęć.
 9. Zapisy na Zajęcia Dodatkowe będą odbywały się na zasadach odrębnych wskazanych każdorazowo przez Organizatora.
 • 6 Czas trwania Kursów
 1. Długości poszczególnych Kursów oraz Zajęć Dodatkowych będą podawane na Stronie Internetowej Organizatora i mogą się różnić w zależności od tematyki oraz programu Kursu.
 2. Dokładne zasady poszczególnych kursów znajdują się pod tym adresem https://nauka-rysunku.eu/kurs-malarstwa-wroclaw/
  https://nauka-rysunku.eu/kurs-rysunku-architektonicznego-wroclaw/
  https://nauka-rysunku.eu/kurs-rysunku-dla-dzieci-wroclaw/
  https://nauka-rysunku.eu/kurs-ilustracji-wroclaw/
  https://nauka-rysunku.eu/domin-kurs-rysunku-ferie-zimowe/
  https://nauka-rysunku.eu/wakacyjny-kurs-rysunku/
 3. W przypadku, gdy zaplanowane zajęcia nie mogą odbyć się z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. święta państwowe, kościelne, ciężka choroba prowadzącego, odgórne ograniczenia w prowadzeniu działalności) zajęcia w ramach Kursu zostaną przeniesione na inny termin. O nowych terminach Organizator poinformuje Uczestników. Wysokość opłat oraz okres wypowiedzenia w takim wypadku nie ulegają zmianie.
 4. W przypadku ograniczeń w prowadzeniu zajęć stacjonarnych, związanych z sytuacją epidemiologiczną, zajęcia zmieniają formę na zdalną (online), prowadzoną poprzez zamknięte grupy na wskazanej przez Organizatora platformie. Wysokość opłat oraz okres wypowiedzenia w takim wypadku nie ulegają zmianie.
 • 7 Uczestnicy kursów / zajęć
 1. Wszyscy Uczestnicy Kurów / Zajęć zobowiązani są do przestrzegania zasad porządkowych Pracowni określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Podczas zajęć uczeń przebywa w wyznaczonej sali i zobowiązany jest do przestrzegania zasad wytyczonych przez Tutora.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości we wszystkich pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia. W salach podczas zajęć obowiązuje zakaz spożywania produktów spożywczych. Produkty spożywcze mogą być spożywane w wyznaczonych miejscach oraz przechowywane w lodówkach znajdujących w pomieszczeniach kuchennych. Wszelkie rzeczy pozostawione w pomieszczeniach Pracowni będą wyrzucane w każdy poniedziałek najpóźniej do godz. 9.00.
 4. Zakazuje się używania telefonów komórkowych oraz zakłócania spokoju innym Uczestnikom.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do niespóźniania się na zajęcia.
 6. Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą do sali, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Organizatora. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 7. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora rażącego nieprzestrzegania przez Uczestnika zasad porządkowych Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia danego Uczestnika z Kursu/Kursu Dodatkowego.
 8. Teren Szkoły jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Szkoły znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z niniejszego regulaminu. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy lektorów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu Szkoły, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy placówki i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.
 9. Szkoła nie oferuje Uczestnikom zajęć z wykorzystaniem muzyki w trakcie kursów. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Uczestnik Szkoły deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie kursu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Uczestnik Szkoły taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 10. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika w celu umilenia sobie czasu. Jest również dla wielu pracowników sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.
 • 8 Rodzic / Opiekun
 1. Rodzic / opiekun ma obowiązek poinformować organizatora zajęć o wszelkich zaburzeniach rozwoju, chorobach i alergiach występujących u uczestnika zajęć, jeżeli takowe występują. Zgłaszając podopiecznego na zajęcia rodzic / opiekun oświadcza, że poinformował uczestnika o wyżej wymienionych.
 2. Opiekunowie uczniów mogą czekać w Pracowni DOMIN Wrocław, jednak nie w sali, w której odbywają się zajęcia z dziećmi.
 3. Gdy opiekun opuszcza Pracownię w trakcie zajęć, zobowiązany jest do odbierania telefonu komórkowego, który podał w zgłoszeniu.
 4. Niepełnoletni może opuścić pracownię przed zakończeniem zajęć posiadając pisemną zgodne opiekuna
 • 9 Opłaty
 1. Ceny Kursów każdorazowo podane będą w tabeli opłat zamieszczonej na Stronie Internetowej Organizatora. Cena wskazana na Stronie Internetowej Organizatora nauka-rysunku.eu uwzględnia ilość zajęć w ramach poszczególnych Kursów.
 2. Uczestnik, który otrzyma potwierdzenie zapisania na dany Kurs, o którym mowa w § 5 ust. 2 jest zobowiązany do dokonania zapłaty ceny najpóźniej na tydzień przed pierwszymi zajęciami w ramach Kursu. Wysokość opłaty uzależniona jest od przyjętego przez Uczestnika sposobu zapłaty („co miesiąc”/”co trymestr”/).
 3. Organizator dopuszcza następujące warianty harmonogramu opłat:
 4. Płatność trymestralna, w trzech ratach za cały kurs – płatna najpóźniej do daty wskazanej każdorazowo przez organizatora ale nie później niż na 14 dni przed pierwszymi zajęciami danego trymestru („co trymestr”). Terminy rozpoczęcia trymestrów będą podawane na Stronie Internetowej Organizatora, wysyłane do uczestników drogą mailową lub podawane w harmonogramie/kalendarzu na Platformie Szkoleniowej Organizatora
 5. Płatność miesięczna, płatna w dziewięciu ratach za cały kurs – płatna najpóźniej do każdego 10 dnia miesiąca, ale nie później niż przed pierwszymi zajęciami danego miesiąca („co miesiąc”). Terminy wpłat będą podawane na Stronie Internetowej Organizatora lub wysyłane do uczestników drogą mailową lub podawane w harmonogramie/kalendarzu na Platformie Szkoleniowej Organizatora. 
 6. Wpłaty należy dokonywać, przelewem na konto Pracowni, podane przez Organizatora w e-mailu, o którym mowa w § 5 ust. 2 w tytule podając nazwisko i imię Kursanta.
 7. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu środków na konto bankowe Organizatora. Brak zapłaty w terminie uniemożliwia Uczestnikowi branie udziału w zajęciach.
 8. Każdą nieobecność na zajęciach należy odrobić.
 9. Brak płatności przez 7 dni od terminu podanego przez Organizatora skutkuje usunięciem z listy kursantów oraz zablokowaniem dostępu do Platformy Szkoleniowej
 10. Zmiany form płatnośći z „co trymestr „ na „co miesiąc” lub na odwrót, możliwa jest jedynie na przełomie trymestrów.
 11. Przy wyborze płatności “co trymestr” Uczestnik otrzymuje dostęp do cyfrowych materiałów dydaktycznych organizatora. Dostęp do materiałów cyfrowych Uczestnik może uzyskać po upływie 14 dni do zawarcia umowy (płatności). Dostęp do materiałów cyfrowych możliwy będzie od dnia zawarcia umowy (płatności) tylko w przypadku rezygnacji Uczestnika z prawa do odstąpienia od umowy. Uczestnik jest o tym informowany przy wyborze sposobu płatność za kurs.
 12. Dostęp do elektronicznych materiałów dydaktycznych uczestnik otrzymuje na czas trwania bieżącego trymestru. 
 • 10 Rezygnacja z Kursu
 1. Uczestnik może złożyć rezygnację z udziału w Kursie.
 2. Rezygnacji należy dokonać za pośrednictwem Adresu e- mail Organizatora,
 3. Cena przy płatności kursy okazjonalne oraz “co miesiąc” i “co trymestr” odnosi się do pakietu zajęć i jest ceną promocyjną. W przypadku rezygnacji z zajęć cena promocyjna nie obowiązuje, a koszt wykorzystanych zajęć jest liczony na podstawie ceny za “pojedyncze zajęcia” – cena za pojedyncze zajęcia wynosi 210 zł 
 4. Cena przy płatności kursy “Dominek” płatność “co miesiąc” odnosi się do pakietu zajęć i jest ceną promocyjną. W przypadku rezygnacji z zajęć cena promocyjna nie obowiązuje, a koszt wykorzystanych zajęć jest liczony na podstawie ceny za “pojedyncze zajęcia” – cena za pojedyncze zajęcia wynosi 110 zł 
 5. Łączny koszt pojedynczych zajęć nie przekroczy kosztu opłaty “co miesiąc” lub “co trymestr”
 6. Brak wpłaty na tydzień po terminie płatności jest równoznaczny z rezygnacją uczestnika z udziału w zajęciach.
 7. Okres wypowiedzenia po rezygnacji wynosi dwa dni. 
 • 11 Organizacja Kursów
 1. Organizator podzielił Uczestników na grupy. O przydzieleniu Uczestnika do konkretnej grupy Organizator poinformuje za pośrednictwem Adresu e- mail Organizatora.
 2. Uczestnicy są zobowiązani do uczęszczania na Kursy do przypisanych grup. Uczestnik w przypadku opuszczenia zajęć na Kursie ma prawo do ich odrobienia na dedykowanych zajęciach, których termin zostanie podany przed rozpoczęciem Kursu. Odrobienie zajęć możliwe jest wyłącznie, kiedy Uczestnik ma opłacone zajęcia na Kursie.
 3. Uczestnik może zmienić przypisaną grupę, tylko po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Organizatorem. O chęci zamiany grupy należy poinformować Organizatora wysyłając wiadomość na Adres e- mail Organizatora.
 4. Uczestnik może uczestniczyć w zajęciach w innych filiach Pracowni pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu drogą e -mail bezpośrednio do wybranej pracowni i otrzymania potwierdzenia o możliwości uczestnictwa. O fakcie odrobienia zajęć w innej filii Uczestnik zobowiązany jest poinformować swoją Pracownię.
 5. W ramach Kursu:
 6. Uczestnik Kursu powinien uczestniczyć we wszystkich zajęciach, a ewentualne nieobecności winny być zgłoszone i odrobione.
 7. Celem prawidłowego przygotowania do egzaminu Uczestnicy Kursów zobowiązani są do wykonywania zadanych prac domowych oraz do okazania tych prac w terminie wyznaczonym przez Pracownię. Zaliczenie prac domowych odbywa się poprzez wpis prowadzącego zajęcia w indeksie.
 8. Uczestnik ma obowiązek posiadania materiałów szkoleniowych. Materiały szkoleniowe zostaną przekazane Uczestnikom Kursu przez prowadzącego Kurs, oraz przy wyborze płatności „co trymestr” udostępnione na Platformie Szkoleniowej Organizatora na czas trwania bieżącego trymestru.
 9. Uczestnik jest zobowiązany do dołączenia do grupy oraz Strony Facebookowej Organizatora.
 • 12 Reżim sanitarny
 1. Z zajęć mogą korzystać zdrowe osoby, bez objawów choroby zakaźnej.
 2. Jeżeli w domu uczestnika przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, taki uczestnik nie może brać udziału w zajęciach w pracowni.
 3. W przypadku wykrycia objawów choroby zakaźnej u uczestnika, Organizator ma prawo usunąć taką osobę z zajęć.
 4. Wszyscy Uczestnicy Kursów/Zajęć Dodatkowych zobowiązani są do przestrzegania zasad porządkowych Pracowni określonych niniejszym Regulaminem.
 • 13 Sprawy Porządkowe
 1. W Pracowni obowiązują następujące zasady porządkowe:
 2. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości we wszystkich pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia. W salach podczas zajęć obowiązuje zakaz spożywania produktów spożywczych. Produkty spożywcze mogą być spożywane w wyznaczonych miejscach oraz przechowywane w lodówkach znajdujących w pomieszczeniach kuchennych. Wszelkie rzeczy pozostawione w pomieszczeniach Pracowni będą wyrzucane w każdy poniedziałek najpóźniej do godz. 9.00.
 3. zakazuje się używania telefonów komórkowych oraz zakłócania spokoju innym Uczestnikom.
 4. zakazuje się palenia papierosów i wyrobów tytoniowych (e-papierosów i innych podobnych) oraz spożywania alkoholu w obrębie pracowni oraz w całym budynku, jego pobliżu i przed wejściem.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do niespóźniania się na zajęcia.
 6. Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą do sali, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Organizatora. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 7. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora rażącego nieprzestrzegania przez Uczestnika zasad porządkowych Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia danego Uczestnika z Kursu/Kursu Dodatkowego.
 • 14 Rodzaje Kursów
 1. Organizator prowadzi Kursy oraz Kursy Dodatkowe.
 2. Szczegółowe informacje na temat oferowanych przez Pracownię Kursów oraz Kursów Dodatkowych, w tym rodzaju Kursów oraz Kursów Dodatkowych, terminach ich odbywania, zakresie zajęć, grupach wiekowych, dla których są przeznaczone oraz cenie (Tabela Opłat), każdorazowo będą zamieszczane na Stronie Internetowej Organizatora.
 3. Każdorazowo Uczestnik jest zobligowany do akceptacji regulaminu głównego oraz regulaminu poszczególnego kursu
 • 15 Otwarta Pracownia
 1. Uczestnicy Kursów Architektura, Hobby, Junior i ASP uprawnieni są do nieodpłatnego korzystania z przygotowanych do zajęć i odpowiednio wyposażonych pomieszczeń Organizatora („Otwarta Pracownia”).
 2. Wymiar godzin do wykorzystania oraz terminarz Otwartej Pracowni każdorazowo przedstawiony będzie na Stronie Internetowej Organizatora.
 3. Jednocześnie z Otwartej Pracowni korzystać mogą niezależnie od siebie Uczestnicy różnych Kursów. Jeżeli w Pracowni odbywają się planowane Kursy/Kursy Dodatkowe ich Uczestnicy mają pierwszeństwo w korzystaniu z pomieszczeń Organizatora.
 4. Forma zapisów na kursy „Otwarta Pracownia” będzie każdorazowo dostosowywana do specyfiki kursu.
 5. Zajęcia “Otwarta Pracownia” odbywają się od października do maja włącznie.
 • 16 Veteran room
 1. Dla osób, które dostały się na państwową uczelnie wyższą (studia dzienne: na Wydziale Architektury, Uniwersytet Artystyczny, Akademia Sztuk Pięknych) – konieczne jest przesłanie wyników rekrutacyjnych do 10 dni od ich otrzymania z uczelni lub ukończyły 23 lata i były uczestnikami Kursów przez co najmniej 6 trymestrów Pracownia organizuje darmowe Zajęcia Dodatkowe w wybranej grupie tematycznej („veteran room”). Szczegółowe informacje o zajęciach Organizator zamieści na Stronie Internetowej Organizatora.
 • 17 Kursy wakacyjne i feriowe
 1. W trakcie trwania wakacji szkolnych oraz szkolnych ferii zimowych Pracownia organizuje kursy wakacyjne i feriowe.
 2. Kursy wakacyjne i feriowe odbywają się na następujących zasadach:
 3. Uczestnicy zapisują się na dowolną ilość tygodni dokonując opłaty za liczbę wybranych przez siebie tygodni.
 4. Opłaty za kolejne tygodnie będą zwracane, jeżeli informacja o rezygnacji została dokonana na minimum tydzień przed pierwszymi zajęciami.
 5. Szczegółowe informacje o zajęciach Organizator zamieści na Stronie Internetowej Organizatora.
 • 18 Warsztaty jednodniowe
  1. Pracownia organizuje również warsztaty jednodniowe w celu poszerzenia horyzontów Uczestników
  2. Uczestnicy zapisują się na wybrany kurs jednodniowy oraz dokonują opłaty za wybrany kurs
  3. Szczegółowe informacje na temat warsztatów jednodniowych Organizator zamieści na Stronie Internetowej Organizatora
 • 19 Maraton Egzaminacyjny
 1. Przed egzaminami wstępnymi na uczelnie wyższe Pracownia organizuje intensywny kurs rysunku Maraton Egzaminacyjny
 2. Uczestnicy kursu DOMIN Wrocław Architektura mają możliwość uczestnictwa w kursie za darmo.
 3. Aby uzyskać 100% zniżki na maraton przedegzaminacyjny należy zsumować dowolne poniższe zniżki:

  a50 % zniżki 9 m-c zapłacone lub 20% zniżki za 8 m-c opłacone

  15% prac zniżka za wyróżnienie semestralne w konkursie wiosennym

  10% zniżka za oddaną prace semestralną w konkursie wiosennym

  15% zniżka za 250 gwiazdek 

  5% zniżka za 85 gwiazdek

  35% zniżki – należy wykonać i oddać organizatorowi 3 rysunki na formacje 50×70 o tematyce wskazanej poniżej:

  • arkusz sześcianów wykonanych konstrukcyjne wraz z wpisanymi elipsami w każdą ze ścian
  • planszę anatomiczną zawierającą: 3 podstawowe ustawienia głowy, 3 portrety, 2 dłonie, 2 stopy, 5 sylwetek człowieka
  • samochód, drzewo liściaste, drzewo iglaste, dominantę architektoniczną historyczną (wieżę kościoła), dominantę architektoniczną nowoczesną, postać fantastyczną, postać ludzka, 3 plan

  Prace należy skonsultować kilkukrotnie z prowadzącym i uzyskać jego podpis na stronie z rysunkiem (obok swojego podpisu) a następnie przesłać zdjęcia pakietu 3 prac na poprzez formularz zgłoszeniowy udostępniony przez Organizatora (UWAGA! Prowadzący podpisują jedynie prace bez większych błędów merytorycznych)
  Poprzez formularz udostępniony przez Organizatora przesłać kartę Indeksu z podpisami przy wszystkich pracach domowych w bieżącym roku które należy wy konać do dnia 31 marca b.r.

  Aby uzyskać zniżkę na maraton w wysokości 100% powyższe prace należy przesłać poprzez formularz udostępniony przez Organizatora do dnia 3 kwietnia b.r.

  Zniżki sumują się dowolnie. Można uzyskać maksymalnie 100% zniżki

 • 20 Ochrona Danych Osobowych
 1. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne tutaj: https://nauka-rysunku.eu/polityka-prywatnosci
 • 21 Obostrzenia związane z COVID-19
 1. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi Organizator stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi:
 2. Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego podczas zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w przypadku, gdy informacje w oświadczeniu ulegną zmianie.
 3. Organizator Dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa publikujemy pod tym linkiem: https://nauka-rysunku.eu/polityka-bezpieczenstwa-sanitarnego Uczestnik akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia, wspomnianego w pkt a.
 4. Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub aktu prawnego znoszącego powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej, paragraf wygasa i traci moc.
 • 22 Siła Wyższa
  1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.
 1. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
 2. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Klientem.
 3. Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Klientowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Klientem.
 4. Zgodnie regulaminem, Klient będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz kontynuować pobieranie nauki na niezmiennie wysokim poziomie merytoryczny.
 5. W przypadku zmiany formy realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Klienta sposób.
 6. Klient wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin potwierdza, że nie wnosi do niego uwag.
 • 23 Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia (rezerwacji) za pomocą Formularza zamówienia poprzez stronę internetową.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • 24 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży z Konsumentem jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta.
 3. W przypadku Umowy, która opiera się o regularne wpłaty (wpłaty miesięczne, trymestralne) termin wskazany w ust. 1 biegnie od dokonania pierwszej wpłaty.
 4. Konsument jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta jak i Przedsiębiorcę o cechach konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle w odpowiedzi na podany przez zgłaszającego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, Jeżeli Konsument jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży, zostanie mu zwrócona opłata pomniejszona proporcjonalnie o wykorzystaną część usługi.
 10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 • 25 Reklamacja i gwarancja
 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi usługę wolną od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionej u Sprzedawcy usługi Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie usługi lub produktu.
 • 26 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Kupujący określony w pkt 2 uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Kupujący określony w pkt 2 uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Kupujący określony w pkt 2 może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • 27 Postanowienia końcowe
 1. Osoby prowadzące podobną (konkurencyjną) działalność do działalności prowadzonej przez Organizatora nie mogą uczestniczyć w Kursach/Kursach Dodatkowych Organizator może takie osoby takie wykluczyć z Kursów/ Kursów Dodatkowych.
 2. Uczestnicy Kursów/Kursów Dodatkowych udzielają Organizatorowi nieodpłatnej i nieorganicznej czasowo licencji na utwory powstałe w ramach Kursów/ Kursów Dodatkowych. Szczegółowe informacje o zakresie licencji zostały uregulowane w § 4 Regulaminu.
 3. Sprawy związane z ochroną danych osobowych Uczestników zostały uregulowane Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem https://nauka-rysunku.eu/polityka-prywatnosci
 4. Komunikacja między Pracownią, a uczestnikami odbywa się wyłącznie drogą mailową.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa czy zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i będzie wymagał jego potwierdzenia.
 7. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko

Adres

Nazwa i adres przedsiębiorcy

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość  lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

……………………………………

Podpis

(*) Niepotrzebne skreślić

1  podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2  podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH 

prowadzonych przez pracownię rysunku DOMIN Wrocław Studio Grafiki sp. z o.o. z dnia 24.03.2021
(stary z 13.08)

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Kursów jest DOMIN Wrocław Studio Grafiki sp. z o.o. NIP:8971827930
 2. Kursy odbywają się we Wrocławiu ul. Józefa Piłsudskiego 40/5 bądź w innym wskazanym przez Organizatora miejscu.
 3. Regulamin ustala organizację oraz zasady prowadzonych przez Organizatora Kursów oraz Kursów Dodatkowych i związane z tym uprawnienia oraz obowiązki Uczestników oraz Organizatora.
 4. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Kursów i Kursów Dodatkowych.
 5. Treść niniejszego Regulaminu jest zamieszczona na stronie internetowej Organizatora https://nauka-rysunku.eu/regulamin/ ‎oraz w formie papierowej znajduje się w siedzibie Pracowni przy ul. Józefa Piłsudskiego 40/5 we Wrocławiu.
 6. Każdy Uczestnik Kursów/Zajęć Dodatkowych przed ich rozpoczęciem zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu.

 

 • 2 Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.
 2. Organizatorze lub Pracowni lub Sprzedającym lub Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Pracownię Rysunku DOMIN Wrocław Studio Grafiki sp. z o.o. z siedzibą w Wrocławiu ul. Józefa Piłsudskiego 40/5
 3. Uczestnikach – należy przez to rozumieć osoby, które zostały zakwalifikowane przez Organizatora do wzięcia udziału w Kursie lub Zajęciach Dodatkowych.
 4. Konsumentach – należy przyjąć, że jest to Uczestnik w formie osoby fizycznej zawierająca ze Sprzedawcą (organizatorem) umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorcy o cechach konsumenta – należy przez to rozumieć osobę mającą wpis do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która jednocześnie dokonuje transakcji firmowej, niezwiązanej z działalnością zawodową zamawiającego
 6. Kursie – należy przez to rozumieć podstawowe (rejsowe) zajęcia rysunku i malarstwa prowadzone przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 7. Kursach Dodatkowych lub Zajęciach Dodatkowych – należy przez to rozumieć nieobowiązkowe zajęcia udostępnione przez Organizatora Uczestnikom lub osobom nie będącym Uczestnikami prowadzone w różnych formach, w tym w szczególności: warsztaty, zajęcia plenerowe, veteran room, kursy wakacyjne i feriowe, maratony egzaminacyjne. Zajęcia Dodatkowe mogą mieć charakter zajęć odpłatnych bądź nieodpłatnych.
 8. Strona Internetowa Organizatora – należy przez to rozumieć nauka-rysunku.eu
 9. Strona Facebookowa Organizatora- należy przez to rozumieć http://www.facebook.com/dominwroclaw
 10. Adres e- mail Organizatora – pracownia@dominwro.pl
 11. Platforma Szkoleniowa Organizatora– należy przez to rozumieć www.dominwro.pl
 • 3 Zasady kursów
 1. Celem Kursów oraz Kursów Dodatkowych prowadzonych przez Organizatora jest:
 2. a) nauka, pogłębianie wiedzy oraz umiejętności Uczestników w zakresie rysunku i malarstwa zgodnie z programem oferowanych zajęć;
 3. b) pogłębienie pasji i zainteresowań Uczestników w zakresie rysunku i malarstwa.
 4. c) przedmiotem regulaminu jest realizacja zajęć mająca na celu edukację w zakresie rysunku.
 5. d) przedmiot regulaminu będzie realizowany w dostępny dla placówki sposób zarówno w formie fizycznej na miejscu za pośrednictwem platformy cyfrowej w formie nauki zdalnej. Formą domyślną będą zajęcia stacjonarne w placówce w przypadku wystąpienia zapisów z §…. Siła Wyższa usługi będą świadczone na niezmienionym poziomie merytorycznym, a program realizowany zgodnie z harmonogramem, zmianie może ulec jedynie forma zajęć.
 6. Każdą nieobecność na zajęciach należy odrobić. O odrabianiu prosimy informować telefonicznie lub mailowo: pracownia@dominwro.pl / 575 060 769
 7. W wypadku, kiedy Uczestnik nie może uczestniczyć w swoich zajęciach, ma prawo odrobić je na grupie wskazanej przez Organizatora. Zajęcia można odrabiać do końca trymestru po uprzednim zapisaniu się na nie w sposób wskazany przez organizatora.
 8. Organizator zastrzega, iż przedmiotem usługi są rezerwacje terminów na dane zajęcia, polegające na tym, że uczestnik wykupuje kurs w formie rezerwacji terminu oraz wybranego miejsca na grupie na dane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako każdorazowa deklaracja uczestnictwa na zajęciach na wybrany dzień i godzinę. Są to nietypowe zajęcia i posiadają określoną ciągłość, a co za tym idzie, Organizator nie ma możliwości dopisania nowych osób do grup, które już wystartowały, tak więc rezerwacja miejsca jednej osoby nie może być wymieniona na inną osobę, ze względu na wymaganą ciągłość zajęć. Brak obecności powoduje omijanie kluczowych lekcji, które są dedykowane pod kolejne spotkania i podzielone tematycznie. Lekcje można nadrobić poprzez odrabianie zajęć, muszą one jednak zachować swoją ciągłość. W przypadku wykupienia kursu na 4 wejścia, kurs jest traktowany jako osobna rezerwacja na 4 różne terminy (4 różne lekcje). Po przekroczeniu terminu (daty) kurs i możliwość jego wykorzystania wygasa, a Uczestnik ma prawo odrobić niewykorzystane zajęcia. Niewykorzystany kurs jest terminowy i nie może przejść na inną osobę, ani na następny miesiąc.
 9. Rezygnację należy przesłać drogą elektroniczną na adres: pracownia@dominwro.pl Okres wypowiedzenia po rezygnacji wynosi jeden miesiąc.

 

 • 4 Wizerunek i prawa autorskie
  1. Uczestnicy Kursów, Rodzice lub opiekunowie dziecka dobrowolnie wyrażają zgodę na umieszczanie prac swoich lub dzieci oraz ich wizerunków na stronie internetowej, Facebooku i Instagramie organizatora zajęć.
  2. Uczestnicy Kursów wyrażają dobrowolną zgodę na utrwalanie wizerunku podczas zajęć Pracowni i wykorzystywanie tego wizerunku dla potrzeb marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na publikację zdjęć na Stronie Internetowej Organizatora oraz Stronie Facebookowej Organizatora. Uczestnik uprawniony jest do sprzeciwu na utrwalenie i wykorzystanie jego wizerunku. Intencją Organizatora jest ukazanie Uczestników realizujących zadania w ramach prowadzonych Kursów/Kursów Dodatkowych.
  3. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa Uczestników w zajęciach. Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas zajęć, warsztatów czy eventów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo klub usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z Organizatorem. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.
  4. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Organizatora bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Organizatora, zajęć, wizerunku prowadzącego czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
  5. Prace wykonane przez Uczestników podczas zajęć lub przygotowywane w domu i przedstawione Pracowni do korekty mogą być zachowane w archiwum Pracowni („Utwory”). Pracowni przysługuje prawo wykorzystania tych prac i ich reprodukcji w materiałach i publikacjach wydawanych przez Pracownię. Tym samym Uczestnik nieodpłatnie udziela Organizatorowi licencji do powstałych w ramach Kursu/Kursu Dodatkowego Utworów. Udzielona licencja dotyczy wszystkich pól eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w tym w szczególności: udostępniania, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony wyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony. Organizator może upoważnić inne osoby do korzystania z Utworu.
 • 5 Zapisy na Kursy
 1. Zapisu na Kurs dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na Stronie Internetowej .
 2. Potwierdzeniem uczestnictwa w Kursie jest przesłanie przez Organizatora e-maila (na adres wskazany w zgłoszeniu) potwierdzającego zapisanie osoby na dany Kurs.
 3. Wysłanie formularza zgłoszeniowego lub zgłoszenia bezpośrednio na adres email jest równoznaczne z faktem zapoznania się i akceptacji Regulaminu.
 4. Zapisy na Kursy trwają przez cały rok szkolny, tj. od września do czerwca włącznie. Terminy Kursów każdorazowo będą podawane na Stronie Internetowej Organizatora.
 5. Możliwe jest dokonanie zapisu i przystąpienie do zajęć w trakcie trwania poszczególnych Kursów. W przypadku późniejszego przystąpienia do Kursów opłata nie ulega zmniejszeniu, a Uczestnik powinien odrobić opuszczone zajęcia.
 6. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania Kursu opłaty dokonane przez Uczestnika podlegają zwrotowi na zasadach wskazanych w tabeli opłat § 9.
 7. Pracownia zastrzega sobie prawo do odwołania Kursów przed ich rozpoczęciem. W takim przypadku wszelkie opłaty dokonane przez Uczestnika podlegają zwrotowi w pełnej wysokości.
 8. Pracownia zastrzega sobie prawo do odwołania Kursów w ich trakcie. W takim przypadku wszelkie opłaty dokonane przez Uczestnika podlegają zwrotowi pomniejszone o ilość odbytych zajęć.
 9. Zapisy na Zajęcia Dodatkowe będą odbywały się na zasadach odrębnych wskazanych każdorazowo przez Organizatora.
 • 6 Czas trwania Kursów
 1. Długości poszczególnych Kursów oraz Zajęć Dodatkowych będą podawane na Stronie Internetowej Organizatora i mogą się różnić w zależności od tematyki oraz programu Kursu.
 2. Dokładne zasady poszczególnych kursów znajdują się pod tym adresem https://nauka-rysunku.eu/kurs-malarstwa-wroclaw/
  https://nauka-rysunku.eu/kurs-rysunku-architektonicznego-wroclaw/
  https://nauka-rysunku.eu/kurs-rysunku-dla-dzieci-wroclaw/
  https://nauka-rysunku.eu/kurs-ilustracji-wroclaw/
  https://nauka-rysunku.eu/domin-kurs-rysunku-ferie-zimowe/
  https://nauka-rysunku.eu/wakacyjny-kurs-rysunku/
 3. W przypadku, gdy zaplanowane zajęcia nie mogą odbyć się z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. święta państwowe, kościelne, ciężka choroba prowadzącego, odgórne ograniczenia w prowadzeniu działalności) zajęcia w ramach Kursu zostaną przeniesione na inny termin. O nowych terminach Organizator poinformuje Uczestników. Wysokość opłat oraz okres wypowiedzenia w takim wypadku nie ulegają zmianie.
 4. W przypadku ograniczeń w prowadzeniu zajęć stacjonarnych, związanych z sytuacją epidemiologiczną, zajęcia zmieniają formę na zdalną (online), prowadzoną poprzez zamknięte grupy na wskazanej przez Organizatora platformie. Wysokość opłat oraz okres wypowiedzenia w takim wypadku nie ulegają zmianie.
 • 7 Uczestnicy kursów / zajęć
 1. Wszyscy Uczestnicy Kurów / Zajęć zobowiązani są do przestrzegania zasad porządkowych Pracowni określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Podczas zajęć uczeń przebywa w wyznaczonej sali i zobowiązany jest do przestrzegania zasad wytyczonych przez Tutora.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości we wszystkich pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia. W salach podczas zajęć obowiązuje zakaz spożywania produktów spożywczych. Produkty spożywcze mogą być spożywane w wyznaczonych miejscach oraz przechowywane w lodówkach znajdujących w pomieszczeniach kuchennych. Wszelkie rzeczy pozostawione w pomieszczeniach Pracowni będą wyrzucane w każdy poniedziałek najpóźniej do godz. 9.00.
 4. Zakazuje się używania telefonów komórkowych oraz zakłócania spokoju innym Uczestnikom.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do niespóźniania się na zajęcia.
 6. Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą do sali, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Organizatora. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 7. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora rażącego nieprzestrzegania przez Uczestnika zasad porządkowych Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia danego Uczestnika z Kursu/Kursu Dodatkowego.
 8. Teren Szkoły jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Szkoły znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z niniejszego regulaminu. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy lektorów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu Szkoły, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy placówki i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.
 9. Szkoła nie oferuje Uczestnikom zajęć z wykorzystaniem muzyki w trakcie kursów. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Uczestnik Szkoły deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie kursu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Uczestnik Szkoły taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 10. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika w celu umilenia sobie czasu. Jest również dla wielu pracowników sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.
 • 8 Rodzic / Opiekun
 1. Rodzic / opiekun ma obowiązek poinformować organizatora zajęć o wszelkich zaburzeniach rozwoju, chorobach i alergiach występujących u uczestnika zajęć, jeżeli takowe występują. Zgłaszając podopiecznego na zajęcia rodzic / opiekun oświadcza, że poinformował uczestnika o wyżej wymienionych.
 2. Opiekunowie uczniów mogą czekać w Pracowni DOMIN Wrocław, jednak nie w sali, w której odbywają się zajęcia z dziećmi.
 3. Gdy opiekun opuszcza Pracownię w trakcie zajęć, zobowiązany jest do odbierania telefonu komórkowego, który podał w zgłoszeniu.
 4. Niepełnoletni może opuścić pracownię przed zakończeniem zajęć posiadając pisemną zgodne opiekuna
 • 9 Opłaty
 1. Ceny Kursów każdorazowo podane będą w tabeli opłat zamieszczonej na Stronie Internetowej Organizatora. Cena wskazana na Stronie Internetowej Organizatora nauka-rysunku.eu uwzględnia ilość zajęć w ramach poszczególnych Kursów.
 2. Uczestnik, który otrzyma potwierdzenie zapisania na dany Kurs, o którym mowa w § 5 ust. 2 jest zobowiązany do dokonania zapłaty ceny najpóźniej na tydzień przed pierwszymi zajęciami w ramach Kursu. Wysokość opłaty uzależniona jest od przyjętego przez Uczestnika sposobu zapłaty („co miesiąc”/”co trymestr”/).
 3. Organizator dopuszcza następujące warianty harmonogramu opłat:
 4. Płatność trymestralna, w trzech ratach za cały kurs – płatna najpóźniej do daty wskazanej każdorazowo przez organizatora ale nie później niż na 14 dni przed pierwszymi zajęciami danego trymestru („co trymestr”). Terminy rozpoczęcia trymestrów będą podawane na Stronie Internetowej Organizatora, wysyłane do uczestników drogą mailową lub podawane w harmonogramie/kalendarzu na Platformie Szkoleniowej Organizatora
 5. Płatność miesięczna, płatna w dziewięciu ratach za cały kurs – płatna najpóźniej do każdego 28 dnia miesiąca, ale nie później niż przed pierwszymi zajęciami danego miesiąca („co miesiąc”). Terminy wpłat będą podawane na Stronie Internetowej Organizatora lub wysyłane do uczestników drogą mailową.
 6. Wpłaty należy dokonywać, przelewem na konto Pracowni, podane przez Organizatora w e-mailu, o którym mowa w § 5 ust. 2 w tytule podając imię i nazwisko oraz nazwę w następujących terminach Kursu.
 7. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu środków na konto bankowe Organizatora. Brak zapłaty w terminie uniemożliwia Uczestnikowi branie udziału w zajęciach.
 8. Każdą nieobecność na zajęciach należy odrobić.
 9. Brak płatności przez 7 dni od terminu podanego przez Organizatora skutkuje usunięciem z listy kursantów oraz zablokowaniem dostępu do Platformy Szkoleniowej
 10. Zmiany form płatnośći z „co trymestr „ na „co miesiąc” lub na odwrót, możliwa jest jedynie na przełomie trymestrów.
 11. Przy wyborze płatności “co trymestr” Uczestnik otrzymuje dostęp do cyfrowych materiałów dydaktycznych organizatora. Dostęp do materiałów cyfrowych Uczestnik może uzyskać po upływie 14 dni do zawarcia umowy (płatności). Dostęp do materiałów cyfrowych możliwy będzie od dnia zawarcia umowy (płatności) tylko w przypadku rezygnacji Uczestnika z prawa do odstąpienia od umowy. Uczestnik jest o tym informowany przy wyborze sposobu płatność za kurs.
 12. Dostęp do elektronicznych materiałów dydaktycznych uczestnik otrzymuje na czas trwania bieżącego trymestru. 
 • 10 Rezygnacja z Kursu
 1. Uczestnik może złożyć rezygnację z udziału w Kursie.
 2. Rezygnacji należy dokonać za pośrednictwem Adresu e- mail Organizatora,
 3. Cena przy płatności kursy okazjonalne oraz “co miesiąc” i “co trymestr” odnosi się do pakietu zajęć i jest ceną promocyjną. W przypadku rezygnacji z zajęć cena promocyjna nie obowiązuje, a koszt wykorzystanych zajęć jest liczony na podstawie ceny za “pojedyncze zajęcia” – cena za pojedyncze zajęcia wynosi 190 zł
 4. Brak wpłaty na tydzień po terminie płatności jest równoznaczny z rezygnacją uczestnika z udziału w zajęciach.
 5. Okres wypowiedzenia po rezygnacji wynosi jeden miesiąc
 • 11 Organizacja Kursów
 1. Organizator podzielił Uczestników na grupy. O przydzieleniu Uczestnika do konkretnej grupy Organizator poinformuje za pośrednictwem Adresu e- mail Organizatora.
 2. Uczestnicy są zobowiązani do uczęszczania na Kursy do przypisanych grup. Uczestnik w przypadku opuszczenia zajęć na Kursie ma prawo do ich odrobienia na dedykowanych zajęciach, których termin zostanie podany przed rozpoczęciem Kursu. Odrobienie zajęć możliwe jest wyłącznie, kiedy Uczestnik ma opłacone zajęcia na Kursie.
 3. Uczestnik może zmienić przypisaną grupę, tylko po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Organizatorem. O chęci zamiany grupy należy poinformować Organizatora wysyłając wiadomość na Adres e- mail Organizatora.
 4. Uczestnik może uczestniczyć w zajęciach w innych filiach Pracowni pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu drogą e -mail bezpośrednio do wybranej pracowni i otrzymania potwierdzenia o możliwości uczestnictwa. O fakcie odrobienia zajęć w innej filii Uczestnik zobowiązany jest poinformować swoją Pracownię.
 5. W ramach Kursu:
 6. Uczestnik Kursu powinien uczestniczyć we wszystkich zajęciach, a ewentualne nieobecności winny być zgłoszone i odrobione.
 7. Celem prawidłowego przygotowania do egzaminu Uczestnicy Kursów zobowiązani są do wykonywania zadanych prac domowych oraz do okazania tych prac w terminie wyznaczonym przez Pracownię. Zaliczenie prac domowych odbywa się poprzez wpis prowadzącego zajęcia w indeksie.
 8. Uczestnik ma obowiązek posiadania materiałów szkoleniowych. Materiały szkoleniowe zostaną przekazane Uczestnikom Kursu przez prowadzącego Kurs, oraz przy wyborze płatności „co trymestr” udostępnione na Platformie Szkoleniowej Organizatora na czas trwania bieżącego trymestru.
 9. Uczestnik jest zobowiązany do dołączenia do grupy oraz Strony Facebookowej Organizatora.
 • 12 Reżim sanitarny
 1. Z zajęć mogą korzystać zdrowe osoby, bez objawów choroby zakaźnej.
 2. Jeżeli w domu uczestnika przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, taki uczestnik nie może brać udziału w zajęciach w pracowni.
 3. W przypadku wykrycia objawów choroby zakaźnej u uczestnika, Organizator ma prawo usunąć taką osobę z zajęć.
 4. Wszyscy Uczestnicy Kursów/Zajęć Dodatkowych zobowiązani są do przestrzegania zasad porządkowych Pracowni określonych niniejszym Regulaminem.
 • 13 Sprawy Porządkowe
 1. W Pracowni obowiązują następujące zasady porządkowe:
 2. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości we wszystkich pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia. W salach podczas zajęć obowiązuje zakaz spożywania produktów spożywczych. Produkty spożywcze mogą być spożywane w wyznaczonych miejscach oraz przechowywane w lodówkach znajdujących w pomieszczeniach kuchennych. Wszelkie rzeczy pozostawione w pomieszczeniach Pracowni będą wyrzucane w każdy poniedziałek najpóźniej do godz. 9.00.
 3. zakazuje się używania telefonów komórkowych oraz zakłócania spokoju innym Uczestnikom.
 4. zakazuje się palenia papierosów i wyrobów tytoniowych (e-papierosów i innych podobnych) oraz spożywania alkoholu w obrębie pracowni oraz w całym budynku, jego pobliżu i przed wejściem.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do niespóźniania się na zajęcia.
 6. Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą do sali, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Organizatora. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 7. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora rażącego nieprzestrzegania przez Uczestnika zasad porządkowych Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia danego Uczestnika z Kursu/Kursu Dodatkowego.
 • 14 Rodzaje Kursów
 1. Organizator prowadzi Kursy oraz Kursy Dodatkowe.
 2. Szczegółowe informacje na temat oferowanych przez Pracownię Kursów oraz Kursów Dodatkowych, w tym rodzaju Kursów oraz Kursów Dodatkowych, terminach ich odbywania, zakresie zajęć, grupach wiekowych, dla których są przeznaczone oraz cenie (Tabela Opłat), każdorazowo będą zamieszczane na Stronie Internetowej Organizatora.
 3. Każdorazowo Uczestnik jest zobligowany do akceptacji regulaminu głównego oraz regulaminu poszczególnego kursu
 • 15 Otwarta Pracownia
 1. Uczestnicy Kursów Architektura, Hobby, Junior i ASP uprawnieni są do nieodpłatnego korzystania z przygotowanych do zajęć i odpowiednio wyposażonych pomieszczeń Organizatora („Otwarta Pracownia”).
 2. Wymiar godzin do wykorzystania oraz terminarz Otwartej Pracowni każdorazowo przedstawiony będzie na Stronie Internetowej Organizatora.
 3. Jednocześnie z Otwartej Pracowni korzystać mogą niezależnie od siebie Uczestnicy różnych Kursów. Jeżeli w Pracowni odbywają się planowane Kursy/Kursy Dodatkowe ich Uczestnicy mają pierwszeństwo w korzystaniu z pomieszczeń Organizatora.
 4. Forma zapisów na kursy „Otwarta Pracownia” będzie każdorazowo dostosowywana do specyfiki kursu.
 5. Zajęcia “Otwarta Pracownia” odbywają się od października do maja włącznie.
 • 16 Veteran room
 1. Dla osób, które dostały się na państwową uczelnie wyższą (studia dzienne: na Wydziale Architektury, Uniwersytet Artystyczny, Akademia Sztuk Pięknych) – konieczne jest przesłanie wyników rekrutacyjnych do 10 dni od ich otrzymania z uczelni lub ukończyły 23 lata i były uczestnikami Kursów przez co najmniej 6 trymestrów Pracownia organizuje darmowe Zajęcia Dodatkowe w wybranej grupie tematycznej („veteran room”). Szczegółowe informacje o zajęciach Organizator zamieści na Stronie Internetowej Organizatora.
 • 17 Kursy wakacyjne i feriowe
 1. W trakcie trwania wakacji szkolnych oraz szkolnych ferii zimowych Pracownia organizuje kursy wakacyjne i feriowe.
 2. Kursy wakacyjne i feriowe odbywają się na następujących zasadach:
 3. Uczestnicy zapisują się na dowolną ilość tygodni dokonując opłaty za liczbę wybranych przez siebie tygodni.
 4. Opłaty za kolejne tygodnie będą zwracane, jeżeli informacja o rezygnacji została dokonana na minimum tydzień przed pierwszymi zajęciami.
 5. Szczegółowe informacje o zajęciach Organizator zamieści na Stronie Internetowej Organizatora.
 • 18 Warsztaty jednodniowe
  1. Pracownia organizuje również warsztaty jednodniowe w celu poszerzenia horyzontów Uczestników
  2. Uczestnicy zapisują się na wybrany kurs jednodniowy oraz dokonują opłaty za wybrany kurs
  3. Szczegółowe informacje na temat warsztatów jednodniowych Organizator zamieści na Stronie Internetowej Organizatora
 • 19 Maraton Egzaminacyjny
 1. Przed egzaminami wstępnymi na uczelnie wyższe Pracownia organizuje intensywny kurs rysunku Maraton Egzaminacyjny
 2. Uczestnicy kursu DOMIN Wrocław Architektura mają możliwość uczestnictwa w kursie za darmo.
 3. Warunkiem uzyskania 100% zniżki na maraton przedegzaminacyjny należy:
  – w obecnym roku szkolnym dokonać opłaty za 3 trymestry zajęć w dowolnej formie (miesięcznej lub trymestralnej) oraz spełnić jeden z poniższych warunków:

  A) wykonać i oddać organizatorowi 3 rysunki na formacje 50×70 o tematyce wskazanej poniżej:

  • arkusz sześcianów wykonanych konstrukcyjne wraz z wpisanymi elipsami w każdą ze ścian
  • planszę anatomiczną zawierającą: 3 podstawowe ustawienia głowy, 3 portrety, 2 dłonie, 2 stopy, 5 sylwetek człowieka
  • plansze “wstawiaczy” zawierającą: samochód , drzewo liściaste, drzewo iglaste, dominantę architektoniczną historyczną (wieże kościoła), dominantę architektoniczną, postać fantastyczna, postać ludzka, 3 plan

  Prace należy skonsultować kilkukrotnie z prowadzącym i uzyskać jego podpis na stronie z rysunkiem (obok swojego podpisu) a następnie przesłać zdjęcia pakietu 3 prac na maraton@dominwro.pl (UWAGA! Prowadzący podpisują jedynie prace bez większych błędów merytorycznych)

  B) Na maraton@dominwro.pl przesłać kartę Indeksu z podpisami przy wszystkich pracach domowych w bieżącym roku które należy wy konać do dnia 31 marca b.r.

 4. Aby uzyskać zniżkę na maraton w wysokości 100% powyższe prace należy przesłać na adres maraton@dominwro.pl do dnia 3 kwietnia b.r.

 5. Dla osób które opłacą 3 trymestry kursu w bieżącym roku ale:
  – nie prześlą prac
  – prześlą prace niepodpisane
  – prześlą niepełny zakres prac
  – prześlą prace po terminie określonym określonym w pkt. 4

  Organizator przewiduje zniżkę na cały maraton. Koszt uczestnictwa w maratonie wynosi 200 zł – wpłaty należy do konać najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem 1 dnia maratonu (data podana na stronie internetowej organizatora)

 • 20 Ochrona Danych Osobowych
 1. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne tutaj: https://nauka-rysunku.eu/polityka-prywatnosci
 • 21 Obostrzenia związane z COVID-19
 1. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi Organizator stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi:
 2. Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego podczas zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w przypadku, gdy informacje w oświadczeniu ulegną zmianie.
 3. Organizator Dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa publikujemy pod tym linkiem: https://nauka-rysunku.eu/polityka-bezpieczenstwa-sanitarnego Uczestnik akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia, wspomnianego w pkt a.
 4. Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub aktu prawnego znoszącego powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej, paragraf wygasa i traci moc.
 • 22 Siła Wyższa
  1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.
 1. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
 2. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Klientem.
 3. Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Klientowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Klientem.
 4. Zgodnie regulaminem, Klient będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz kontynuować pobieranie nauki na niezmiennie wysokim poziomie merytoryczny.
 5. W przypadku zmiany formy realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Klienta sposób.
 6. Klient wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin potwierdza, że nie wnosi do niego uwag.
 • 23 Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia (rezerwacji) za pomocą Formularza zamówienia poprzez stronę internetową.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • 24 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży z Konsumentem jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta.
 3. W przypadku Umowy, która opiera się o regularne wpłaty (wpłaty miesięczne, trymestralne) termin wskazany w ust. 1 biegnie od dokonania pierwszej wpłaty.
 4. Konsument jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta jak i Przedsiębiorcę o cechach konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle w odpowiedzi na podany przez zgłaszającego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, Jeżeli Konsument jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży, zostanie mu zwrócona opłata pomniejszona proporcjonalnie o wykorzystaną część usługi.
 10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 • 25 Reklamacja i gwarancja
 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi usługę wolną od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionej u Sprzedawcy usługi Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie usługi lub produktu.
 • 26 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Kupujący określony w pkt 2 uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Kupujący określony w pkt 2 uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Kupujący określony w pkt 2 może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • 27 Postanowienia końcowe
 1. Osoby prowadzące podobną (konkurencyjną) działalność do działalności prowadzonej przez Organizatora nie mogą uczestniczyć w Kursach/Kursach Dodatkowych Organizator może takie osoby takie wykluczyć z Kursów/ Kursów Dodatkowych.
 2. Uczestnicy Kursów/Kursów Dodatkowych udzielają Organizatorowi nieodpłatnej i nieorganicznej czasowo licencji na utwory powstałe w ramach Kursów/ Kursów Dodatkowych. Szczegółowe informacje o zakresie licencji zostały uregulowane w § 4 Regulaminu.
 3. Sprawy związane z ochroną danych osobowych Uczestników zostały uregulowane Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem https://nauka-rysunku.eu/polityka-prywatnosci
 4. Komunikacja między Pracownią, a uczestnikami odbywa się wyłącznie drogą mailową.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa czy zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i będzie wymagał jego potwierdzenia.
 7. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko

Adres

Nazwa i adres przedsiębiorcy

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość  lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

……………………………………

Podpis

(*) Niepotrzebne skreślić

1  podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2  podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

REGULAMIN UCZESTNICTWA  W KURSACH PROWADZONYCH PRZEZ
Pracownię Rysunku DOMIN Wrocław z dnia 06.08.2020

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Kursów jest Domin Wrocław Kurs Rysunku sp.z o.o. NIP: 8971827930 KRS: 0000633947 Adres: ul. Józefa Piłsudskiego 40/2 50-033 Wrocław.
 2. Kursy odbywają się w siedzibie pracowni pod adresem Józefa Piłsudskiego 40 lok.2 i lok 5. 50-033 Wrocław, bądź w innym wskazanym przez Organizatora miejscu (zajęcia plenerowe).
 3. Regulamin ustala organizację oraz zasady prowadzonych przez Organizatora Kursów oraz Kursów Dodatkowych i związane z tym uprawnienia oraz obowiązki Uczestników oraz Organizatora.
 4. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Kursów i Kursów Dodatkowych.
 5. Treść niniejszego Regulaminu jest zamieszczona na stronie internetowej Organizatora nauka-rysunku.eu oraz w formie papierowej znajduje się w siedzibie Pracowni przy ul. Józefa Piłsudskiego 40 lok.2
 6. Każdy Uczestnik Kursów/Zajęć Dodatkowych przed ich rozpoczęciem zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu.
 • 2 Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.
 2. Organizatorze lub Pracowni – należy przez to rozumieć Pracownię Rysunku Domin Wrocław Kurs Rysunku z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Józefa Piłsudskiego 40 lok.2
 3. Uczestnikach – należy przez to rozumieć osoby, które zostały zakwalifikowane przez Organizatora do wzięcia udziału w Kursie lub Zajęciach Dodatkowych.
 4. Kursie – należy przez to rozumieć podstawowe (rejsowe) zajęcia rysunku i malarstwa prowadzone przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Kursach Dodatkowych lub Zajęciach Dodatkowych – należy przez to rozumieć nieobowiązkowe zajęcia udostępnione przez Organizatora Uczestnikom lub osobom nie będącym Uczestnikami prowadzone w różnych formach, w tym w szczególności: warsztaty, zajęcia plenerowe, veteran room, kursy wakacyjne i feriowe, maratony przedegzaminacyjne. Zajęcia Dodatkowe mogą mieć charakter zajęć odpłatnych bądź nieodpłatnych.
 6. Strona Internetowa Organizatora – należy przez to rozumieć www.nauka-rysunku.eu
 7. Platforma Szkoleniowa Organizatora – należy przez to rozumieć www.dominwro.pl
 8. Strona Facebookowa Organizatora– należy przez to rozumieć https://www.facebook.com/dominwroclaw
 9. Adres e- mail Organizatora –pracownia@dominwro.pl
 • 3 Cel Kursów
 1. Celem Kursów oraz Kursów Dodatkowych prowadzonych przez Organizatora jest:
 2. nauka, pogłębianie wiedzy oraz umiejętności Uczestników w zakresie rysunku i malarstwa zgodnie z programem oferowanych zajęć;
 3. pogłębienie pasji i zainteresowań Uczestników w zakresie rysunku i malarstwa.
 • 4 Rodzaje Kursów
 1. Organizator prowadzi Kursy oraz Kursy Dodatkowe.
 2. Szczegółowe informacje na temat oferowanych przez Pracownię Kursów oraz Kursów Dodatkowych, w tym rodzaju Kursów oraz Kursów Dodatkowych, terminach ich odbywania, zakresie zajęć, grupach wiekowych, dla których są przeznaczone oraz cenie (tabela opłat), każdorazowo będą zamieszczane na Stronie Internetowej Organizatora.
 • 5 Zapisy na Kursy
 1. Zapisu na Kurs dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na Stronie Internetowej Organizatora.
 2. Jeżeli w opisie kursu nie jest podane inaczej, zapisu dokonujemy na cały kurs z góry do czerwca włącznie z możliwością rezygnacji w podanych terminach. Aby kontynuować kurs w kolejnym trymestrze nie jest wymagane ponowne wysłanie formularza. Odbycie pierwszej lekcji jest równoznaczne z zapisem na cały rok i koniecznością opłaty wg wybranego wariantu podanego na stronie kursu
 3. Potwierdzeniem uczestnictwa w Kursie jest przesłanie przez Organizatora e-maila (na adres wskazany w zgłoszeniu) potwierdzającego zapisanie osoby na dany Kurs.
 4. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z faktem zapoznania się
  i akceptacji Regulaminu
 5. Zapisy na Kursy trwają przez cały rok szkolny, tj. od września do czerwca włącznie. Terminy Kursów każdorazowo będą podawane na Stronie Internetowej Organizatora lub na Platformie Szkoleniowej
 6. Możliwe jest dokonanie zapisu i przystąpienie do zajęć w trakcie trwania poszczególnych Kursów. W przypadku późniejszego przystąpienia do Kursów opłata nie ulega zmniejszeniu, a Uczestnikowi zostają udostępnione wszystkie materiały dydaktyczne na Platformie Szkoleniowej z których zagadnienia powinien opanować i przynieść do korekty.
 7. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania Kursu opłaty dokonane przez Uczestnika który ma dostęp do materiałów dydaktycznych na Platformie Szkoleniowej nie podlegają zwrotowi.
 8. Pracownia zastrzega sobie prawo do odwołania Kursów przed ich rozpoczęciem.
  W takim przypadku wszelkie opłaty dokonane przez Uczestnika podlegają zwrotowi w pełnej wysokości.
 9. Użytkownik uzyskuje dostęp do Platformy Szkoleniowej na której w zależności od wybranego Kursu i rodzaju Opłaty ma dostęp do: materiałów szkoleniowych, zapisów na zajęcia dodatkowe, programu lojalnościowego, harmonogramu swojej grupy zajęciowych
 10. Dostęp do Platformy Szkoleniowej i zasobów w niej zawartych Uczestnik otrzymuje po pierwszych zajęciach na których będzie stacjonarnie na czas trwania kursu lub do momentu zakończenia kursu lub do momentu rezygnacji z zajęć na życzenie Uczestnika
 11. Zapisy na Zajęcia Dodatkowe będą obywały się na zasadach odrębnych wskazanych każdorazowo przez Organizatora.
 • 6 Czas trwania Kursów
 1. Długość poszczególnych Kursów oraz Zajęć Dodatkowych będą podawane na Stronie Internetowej Organizatora i mogą się różnić w zależności od tematyki oraz programu
 2. Pełny Kurs roczny : Architektura, Hobby i ASP  trwa 10 miesięcy (od września do czerwca włącz) i podzielony jest na 3 trymestry (wrzesień – listopad trymestr jesienny, grudzień – luty trymestr zimowy, marzec – czerwiec trymestr letni) po 12 zajęć w trymestrze, łącznie 36 zajęć. Pełny roczny kurs Junior trwa 10 miesięcy (od września do czerwca) i podzielony jest na 3 trymestry (wrzesień – listopad jesienny, grudzień – luty zimowy, marzec – czerwiec wiosenny) po 11 zajęć w trymestrze, łącznie 33 zajęcia.
 3.  W przypadku, gdy zaplanowane zajęcia nie mogą odbyć się z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. święta państwowe, kościelne, ciężka choroba prowadzącego, odgórne ograniczenia w prowadzeniu działalności) zajęcia w ramach Kursu zostaną przeniesione na inny termin. O nowych terminach Organizator poinformuje Uczestników. Wysokość opłat oraz okres wypowiedzenia w takim wypadku nie ulegają zmianie.
 4. W przypadku ograniczeń w prowadzeniu zajęć stacjonarnych, związanych z sytuacją epidemiologiczną, zajęcia zmieniają formę na zdalną (online), prowadzoną poprzez zamknięte grupy na wskazanej przez Organizatora platformie. Wysokość opłat oraz okres wypowiedzenia w takim wypadku nie ulegają zmianie.
 • 7 Opłaty
 1. Ceny Kursów każdorazowo podane będą w tabeli opłat zamieszczonej na Stronie Internetowej Organizatora. Cena wskazana na Stronie Internetowej Organizatora uwzględnia ilość zajęć w ramach poszczególnych Kursów.
 2. Uczestnik, który otrzyma potwierdzenie zapisania na dany Kurs, o którym mowa w § 5 ust. 2 jest zobowiązany do dokonania zapłaty ceny najpóźniej do dnia, na który zaplanowane są pierwsze zajęcia w ramach Kursu. Wysokość zapłaty uzależniona jest od przyjętego przez Uczestnika sposobu zapłaty („co miesiąc”/”co trymestr”).
 3. Tylko opłata za Kurs i przesłane potwierdzenie zapisu przez Organizatora gwarantuje miejsce na kursie. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jedynie wyrażeniem chęci uczestnictwa w Kursie.
 4. Organizator dopuszcza następujące warianty harmonogramu opłat:

Płatność za trymestr w trzech ratach za cały Kurs – płatna najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem nowego trymestru zajęć. („trymestralna”). Terminy rozpoczęcia trymestrów będą podawane podczas zajęć lub przesyłane drogą mailową lub udostępniane na platformie szkoleniowej.

Płatność miesięczna płatna z góry w dziewięciu ratach za cały kurs  – płatna najpóźniej w terminach:
– 1 rata – przed rozpoczęciem zajęć
– 2 rata – do 28 września
– 3 rata – do 28 października
– 4 rata – do 28 listopada
– 5 rata – do 28 grudnia
– 6 rata – do 28 stycznia
– 7 rata – do 28 lutego
– 8 rata – do 28 marzec
– 9 rata – do 28 kwietnia

 1. Wpłaty należy dokonywać, przelewem na konto Pracowni, podane przez Organizatora na Stronie Internetowej  lub poprzez portal przelewy24.pl w tytule podając imię i nazwisko kursanta.
 2. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu środków na konto bankowe Brak zapłaty w terminie uniemożliwia Uczestnikowi branie udziału
  w zajęciach.
 3. Brak płatności przez 7 dni od terminu podanego przez Organizatora skutkuje usunięciem z listy kursantów oraz zablokowaniem dostępu do Platformy Szkoleniowej
 4. Organizator nie zwraca opłat z tytułu niewykorzystanych zajęć.
 • 8 Rezygnacja z Kursu
 1. Uczestnik może złożyć rezygnację z udziału w Kursie
 2. Rezygnacji należy dokonać za pośrednictwem Adresu e- mail Organizatora
 3.  Cena przy płatności “co miesiąc” i “co trymestr” odnosi się do pakietu zajęć i jest ceną promocyjną. W przypadku rezygnacji z zajęć cena promocyjna nie obowiązuje, a koszt wykorzystanych zajęć jest liczony na podstawie ceny za “pojedyncze zajęcia”
 4. Kurs z opłacany trymestralnie jest ofertą bezzwrotną, ze względu na dostęp Uczestnika do materiałów szkoleniowych obejmujących cały trymestr. Aby zrezygnować z kursu opłacanego trymestralnie należy zaprzestać opłaty trymestralnej. Po 7 dniach od terminu wpłaty Uczestnik zostanie wykreślony z Kursu.
 5. Przy opłacie miesięcznej obowiązuje 1 miesiąc wypowiedzenia. Rezygnacje należy przesłać ma Adres e-mail Organizatora
 6. Konto użytkownika na platformie szkoleniowej jest blokowane wraz z dniem rezygnacji. Konto użytkownika na Platformie Szkoleniowej jest usuwane po 7 dniach od rezygnacji
 7. Brak wpłaty na 7 dni od terminu skutkuje blokadą konta użytkownika na Platformie Szkoleniowej.
 8. Brak wpłaty na 14 dni od terminu skutkuje usunięciem konta użytkownika na Platformie Szkoleniowej.
 • 9 Reklamacje
 1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:
  • a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
  • b) e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
  • c) przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
  • d) podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
 1. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną
 2. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
 4. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.
 1. 10 Organizacja Kursów
 1. Organizator podzieli Uczestników na grupy. O przydzieleniu Uczestnika do konkretnej grupy Organizator poinformuje za pośrednictwem Adresu e- mail Organizatora.
 2. Uczestnicy są zobowiązani do uczęszczania na Kursy do przypisanych grup. Uczestnik w przypadku opuszczenia zajęć na Kursie ma prawo do odrobienia zajęć za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej i przyniesiona gotowej pracy do korekty.
 3. Uczestnik może zmienić przypisaną grupę, tylko po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Organizatorem. O chęci zamiany grupy należy poinformować Organizatora wysyłając wiadomość na Adres e- mail Organizatora.
 4. Uczestnik może korzystać jedynie z zajęć w swojej grupie wiekowej, grupy wiekowe wskazane przez Organizatora. Nie przestrzeganie grupy wiekowej skutkuje usunięciem z kursu bez możliwości zwrotu opłaty. 
 5. Uczestnik może uczestniczyć w zajęciach w innych filiach Pracowni pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu drogą e -mail bezpośrednio do wybranej pracowni i otrzymania potwierdzenia o możliwości uczestnictwa. O fakcie odrobienia  zajęć w innej filii Uczestnik zobowiązany jest poinformować swoją Pracownię.
 6. W ramach Kursu:
 • Uczestnik Kursu powinien uczestniczyć we wszystkich zajęciach, a ewentualne nieobecności winny być ,być zgłoszone i odrobione.
 • Celem prawidłowego przygotowania do egzaminu Uczestnicy Kursów zobowiązani są do wykonywania zadanych prac domowych oraz do okazania tych prac w terminie wyznaczonym przez Pracownię. Uczestnik ma obowiązek posiadania materiałów szkoleniowych. Materiały szkoleniowe zostaną przekazane Uczestnikom Kursu przez prowadzącego Kurs oraz udostępnione na Platformie Szkoleniowej
 • Uczestnik jest zobowiązany do dołączenia do Platformy Szkoleniowej Organizatora
 • 11 Sprawy Porządkowe
 1. Wszyscy Uczestnicy Kursów/Zajęć Dodatkowych zobowiązani są do przestrzegania zasad porządkowych Pracowni określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Uczestnicy kursu Junior mogą wyjść z pracowni przed zakończeniem zajęć jedynie z pisemną zgodą Rodzica/Opiekuna
 3. W Pracowni obowiązują następujące zasady porządkowe:
 • Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości we wszystkich pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia. W salach podczas zajęć obowiązuje zakaz spożywania produktów spożywczych. Produkty spożywcze mogą być spożywane w wyznaczonych miejscach oraz przechowywane w lodówkach znajdujących w poszczeniach kuchennych. Wszelkie rzeczy pozostawione w pomieszczeniach Pracowni będą wyrzucane w każdy poniedziałek najpóźniej do godz. 9.00.
 • zakazuje się używania telefonów komórkowych oraz zakłócania spokoju innym Uczestnikom.
 • Uczestnicy zobowiązani są do nie spóźniania się na zajęcia.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Pracowni.
 • Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników poza zajęciami.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika w tym rzeczy wartościowe: telefony, tablety etc.
 1. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora rażącego nieprzestrzegania przez Uczestnika zasad porządkowych Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia danego Uczestnika z Kursu/Kursu Dodatkowego. W takim przypadku dokonana za Kurs/Kurs Dodatkowy opłata nie będzie zwracana Uczestnikowi.
 2. Z uczestnictwa w Kursie mogą korzystać osoby zdrowe, bez objawów choroby zakaźnej.
 3. Jeżeli w domu uczestnika przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, taki uczestnik nie może brać udziału w zajęciach w pracowni
 4. W przypadku wykrycia objawów choroby zakaźnej u Uczestnika, Organizator ma prawo usunąć taką osobę z zajęć.
 • 12 Otwarta Pracownia
 1. Uczestnicy Kursów/Kursów Dodatkowych uprawnieni są do nieodpłatnego korzystania z przygotowanych do zajęć i odpowiednio wyposażonych pomieszczeń Organizatora („Otwarta Pracownia”).
 2. Wymiar godzin do wykorzystania oraz terminarz Otwartej Pracowni każdorazowo przedstawiony będzie na Stronie Internetowej
 3. Jednocześnie z Otwartej Pracowni korzystać mogą niezależnie od siebie Uczestnicy różnych Kursów/Kursów Dodatkowych. Jeżeli w Pracowni odbywają się planowane Kursy/Kursy Dodatkowe ich Uczestnicy mają pierwszeństwo w korzystaniu z pomieszczeń Organizatora.
 • 13 Veteran room

Dla osób, które dostały się na państwową uczelnie wyższą (studia dzienne na wydziale architektury lub akademii sztuk pięknych) lub ukończyły 23 lata i były uczestnikam Kursów przez co najmniej 6 trymestrów Pracownia organizuje   darmowe Zajęcia Dodatkowe w wybranej grupie tematycznej („veteran room”). Szczegółowe informacje o zajęciach Organizator zamieści na Stronie Internetowej Organizatora.

 • 14 Kursy wakacyjne i feriowe
 1. W trakcie trwania wakacji szkolnych oraz szkolnych ferii zimowych Pracownia organizuje kursy wakacyjne i feriowe.
 2. Kursy wakacyjne i feriowe odbywają się na następujących zasadach:
 3. Uczestnicy zapisują się na dowolną ilość tygodni dokonując opłaty za liczbę wybranych przez siebie tygodni
 4. W przypadku rezygnacji Organizator nie zwraca opłaty za dany tydzień. Opłaty za kolejne tygodnie będą zwracane
 5. Szczegółowe informacje o zajęciach Organizator zamieści na Stronie Internetowej Organizatora.
 • 15 Postanowienia końcowe
 1. Osoby prowadzące podobną (konkurencyjną) działalność do działalności prowadzonej przez Organizatora nie mogą uczestniczyć w Kursach/Kurasach Dodatkowych Organizator może takie osoby takie wykluczyć z Kursów/ Kursów Dodatkowych bez prawa do zwrotu dokonanych opłat.
 2. Uczestnicy Kursów/Kursów Dodatkowych udzielają Organizatorowi nieodpłatnej i nieorganicznej czasowo licencji na utwory powstałe w ramach Kursów/ Kursów Dodatkowych Szczegółowe informacje o zakresie licencji zostały uregulowane
  w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 3. Sprawy związane z ochroną danych osobowych Uczestników zostały uregulowane
  w załączniku nr 2 do Regulaminu.
 4. Sprawy związane z ochroną wizerunku Uczestników zostały uregulowane
  w załączniku nr 3 do Regulaminu.
 5. Komunikacja między Pracownią a uczestnikami odbywa się wyłącznie drogą mailową.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 7. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią załączniki:
  1. Załącznik nr 1 – zakres licencji
  2. Załącznik nr 2 – ochrona danych osobowych
  3. Załącznik nr 3 – ochrona wizerunku.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2018 i uchyla wszystkie poprzednie regulaminy.
 • 16 Maraton Egzaminacyjny 
 1. Przed egzaminami wstępnymi na Wydział Architektury  Pracownia organizuje intensywny kurs rysunku Maraton Egzaminacyjny trwający 4 tygodnie
 2. Uczestnicy Kursu Architektura  mają możliwość uczestnictwa w kursie “Maraton Egzaminacyjny” za darmo.
 3. Warunkiem uzyskania zniżki jest : opłacenie w danym roku szkolnym 3 pełnych trymestrów zajęć (3 raty płatne “co trymestr” lub 9 płatnych “co miesiąc”, opłata musi być wniesiona do momentu rozpoczęcia Kursu) oraz zaliczenie wszystkich prac w “Indeksie Kursu” lub wykonanie dodatkowych prac rysunkowych zleconych przez Organizatora przed rozpoczęciem Maratony Egzaminacyjnego.


TABELA OPŁAT

Nazwa kursu / cena przy płatności “co miesiąc”/ cena przy płatności “co trymestr” / cena za “pojedyncze zajęcia”

Kurs rysunku architektura : 9x 390zł / 3x 930zł / 150zł

Kurs rysunku hobby : 9x 390zł / 3x 930zł / 150zł

Kurs rysunku ASP1 : 9x 410zł / 3x 930zł / 150zł

Kurs rysunku ASP2 : 9x 410zł / 3x 990zł / 150zł

Kurs rysunku ASP2+ :  brak / 3x 1190zł / 150zł

Kurs rysunku DOMIN Junior : 9x 390zł / 3x 840zł / 150zł

Cena przy płatności “co miesiąc” i “co trymestr” odnosi się do pakietu zajęć i jest ceną promocyjną. W przypadku rezygnacji z zajęć cena promocyjna nie obowiązuje, a koszt wykorzystanych zajęć jest liczony na podstawie ceny za “pojedyncze zajęcia” 

Wszystkie ceny zawierają obowiązujący podatek VAT 23%

Wysokość opłat za uczestnictwo w poszczególnych szkoleniach podana jest w ramach platformy www.nauka-rysunku.eu. Ceny szkoleń podane na stronie uwzględniają podatek VAT w wysokości 23% wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

Dostępne są następujące formy płatności:

 • a) szybka płatność on-line za pośrednictwem współpracujących dostawców płatności on-line; (Dotpay.pl, Przelewy24.pl)
 • b) płatność blik.
 • c) płatność tradycyjnym przelewem bankowym

Załącznik nr 1
do Regulaminu Uczestnictwa w Kursach Prowadzonych przez Pracownię
Rysunku DOMIN Wrocław sp z o.o. z dnia 15.07.2018

Zakres licencji
Prace wykonane przez Uczestników podczas zajęć lub przygotowywane w domu i
przedstawione Pracowni do korekty mogą być zachowane w archiwum Pracowni
(„Utwory”). Pracowni przysługuje prawo wykorzystania tych prac i ich reprodukcji w
materiałach i publikacjach wydawanych przez Pracownię. Tym samym Uczestnik
nieodpłatnie udziela Organizatorowi licencji do powstałych w ramach Kursu/Kursu
Dodatkowego Utworów. Udzielona licencja dotyczy wszystkich pól eksploatacji wskazanych
w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w tym w
szczególności: udostępniania, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie
określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami,
na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony wyżek –
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Licencja zostaje udzielona na
czas nieznaczony. Organizator może upoważnić inne osoby do korzystania z Utworu.

Załącznik nr 2
do Regulaminu Uczestnictwa w Kursach Prowadzonych przez Pracownię
Rysunku DOMIN Wrocław sp z o.o. z dnia 15.07.2018

Ochrona Wizerunku
Uczestnicy Kursów wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku podczas zajęć Pracowni i
wykorzystywanie tego wizerunku dla potrzeb marketingowych Organizatora, w tym w
szczególności na publikację zdjęć na Stronie Internetowej Organizatora oraz Stronie
Facebookowej Organizatora. Uczestnik uprawniony jest do sprzeciwu na utrwalenie i
wykorzystanie jego wizerunku. Intencją Organizatora jest ukazanie Uczestników
realizujących zadania w ramach prowadzonych Kursów/Kursów Dodatkowych.

Załącznik nr 3
do Regulaminu Uczestnictwa w Kursach Prowadzonych przez Pracownię
Rysunku DOMIN Wrocław sp z o.o. z dnia 15.07.2018

Polityka prywatności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
1. Zapisując się na kurs udostępniasz nam swoje dane osobowe w zakresie : adres email, imię i
nazwisko, nr telefonu i nr telefonu rodzica lub opiekuna oraz do jakiej szkoły uczęszczasz (ew. czy jesteś
już absolwentem) oraz preferencji nauczania.
2. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę
zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:
adres email, imię i nazwisko, nr telefonu i nr telefonu rodzica lub opiekuna oraz do jakiej szkoły
uczęszczasz (ew. czy jesteś już absolwentem) oraz preferencji nauczania.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą
umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze
względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
3. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest
Domin Wrocław Kurs Rysunku sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Piłsudskiego 40, 50-033 Wrocław dostępnej pod adresem:
www.domin-wroclaw.pl
4. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych
osobowych?
Napisz na adres e-mail: domin.wroclaw@gmail.com , adres pocztowy: Domin Wrocław Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 40, 50-033 Wrocław
5. W jaki sposób zdobywamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je w procesie rekrutacji. Gromadzimy je w związku z nauką na naszym kursie.
6. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym
do:
– umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszego serwisu
internetowego;
– obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
– kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i
rachunkowych.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu Domin Wrocław, którym jest:
– monitorowanie Twojej aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie
Twoją aktywnością na www.domin-wroclaw.pl;
– zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
– dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania
kategorii ofert lub poszczególnych ofert na podstawie Twojej aktywności na www.domin-wroclaw.pl;
– kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi,
poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
– organizacja akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
– prowadzenie analiz statystycznych;
– przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania
spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie Twoich danych możesz wycofać w dowolnym momencie pisząc na adres:
domin.wroclaw@gmail.com
7. Jakie prawa przysługują Tobie w zakresie przetwarzania Twoich danych?
– prawo dostępu
– prawo do sprostowania oraz usunięcia Twoich danych
– prawo do ograniczenia przetwarzania
– prawo do ich przenoszenia
– prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
– prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Skorzystanie ze wskazanych wyżej uprawnień jest możliwe poprzez przesłanie stosownego żądania na podany
wyżej adres administratora, pisemnie lub elektronicznie.
8. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
czyli takim, które wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych.
9. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą (czyli do końca trwania kursu), a także po jej zakończeniu w celach:
– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i
rachunkowych,
– statystycznych i archiwizacyjnych,
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
10. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
11. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać
wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

REGULAMIN UCZESTNICTWA  W KURSACH PROWADZONYCH PRZEZ Pracownię Rysunku DOMIN Wrocław z dnia 15.07.2018
 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Kursów jest Domin Wrocław Kurs Rysunku sp.z o.o. NIP: 8971827930 KRS: 0000633947 Adres: ul. Józefa Piłsudskiego 40/2 50-033 Wrocław.
 2. Kursy odbywają się w siedzibie pracowni pod adresem Józefa Piłsudskiego 40 lok.2 i lok 5. 50-033 Wrocław, bądź w innym wskazanym przez Organizatora miejscu (zajęcia plenerowe).
 3. Regulamin ustala organizację oraz zasady prowadzonych przez Organizatora Kursów oraz Kursów Dodatkowych i związane z tym uprawnienia oraz obowiązki Uczestników oraz Organizatora.
 4. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Kursów i Kursów Dodatkowych.
 5. Treść niniejszego Regulaminu jest zamieszczona na stronie internetowej Organizatora nauka-rysunku.eu oraz w formie papierowej znajduje się w siedzibie Pracowni przy ul. Józefa Piłsudskiego 40 lok.2
 6. Każdy Uczestnik Kursów/Zajęć Dodatkowych przed ich rozpoczęciem zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu.
 • 2 Definicje
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.
 2. Organizatorze lub Pracowni – należy przez to rozumieć Pracownię Rysunku Domin Wrocław Kurs Rysunku z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Józefa Piłsudskiego 40 lok.2
 3. Uczestnikach – należy przez to rozumieć osoby, które zostały zakwalifikowane przez Organizatora do wzięcia udziału w Kursie lub Zajęciach Dodatkowych.
 4. Kursie – należy przez to rozumieć podstawowe (rejsowe) zajęcia rysunku i malarstwa prowadzone przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Kursach Dodatkowych lub Zajęciach Dodatkowych – należy przez to rozumieć nieobowiązkowe zajęcia udostępnione przez Organizatora Uczestnikom lub osobom nie będącym Uczestnikami prowadzone w różnych formach, w tym w szczególności: warsztaty, zajęcia plenerowe, veteran room, kursy wakacyjne i feriowe, maratony przedegzaminacyjne. Zajęcia Dodatkowe mogą mieć charakter zajęć odpłatnych bądź nieodpłatnych.
 6. Strona Internetowa Organizatora – należy przez to rozumieć www.nauka-rysunku.eu
 7. Strona Facebookowa Organizatora– należy przez to rozumieć https://www.facebook.com/dominwroclaw
 8. Adres e- mail Organizatora wroclaw@gmail.com
 • 3 Cel Kursów
 1. Celem Kursów oraz Kursów Dodatkowych prowadzonych przez Organizatora jest:
 2. nauka, pogłębianie wiedzy oraz umiejętności Uczestników w zakresie rysunku i malarstwa zgodnie z programem oferowanych zajęć;
 3. pogłębienie pasji i zainteresowań Uczestników w zakresie rysunku i malarstwa.
 4. Stopień trudności Kursów każdorazowo dostosowany jest do indywidualnych umiejętności Uczestników.
 • 4 Rodzaje Kursów
 1. Organizator prowadzi Kursy oraz Kursy Dodatkowe.
 2. Szczegółowe informacje na temat oferowanych przez Pracownię Kursów oraz Kursów Dodatkowych, w tym rodzaju Kursów oraz Kursów Dodatkowych, terminach ich odbywania, zakresie zajęć, grupach wiekowych, dla których są przeznaczone oraz cenie (tabela opłat), każdorazowo będą zamieszczane na Stronie Internetowej Organizatora.
 • 5 Zapisy na Kursy
 1. Zapisu na Kurs dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na Stronie Internetowej Organizatora.
 2. Jeżeli w opisie kursu nie jest podane inaczej, zapisu dokonujemy na cały kurs z góry do czerwca włącznie z możliwością rezygnacji w podanych terminach. Aby kontynuować kurs w kolejnym trymestrze nie jest wymagane ponowne wysłanie formularza. Zapisu na kurs dla dzieci “Dominek” dokonujemy na okres minimum jednego miesiąca,  aby kontynuować kurs w kolejnym miesiącu nie jest wymagane ponowne wysłanie formularza.
 3. Odbycie pierwszej lekcji jest równoznaczne z zapisem na cały rok i koniecznością opłaty.
 4. Potwierdzeniem uczestnictwa w Kursie jest przesłanie przez Organizatora e-maila (na adres wskazany w zgłoszeniu) potwierdzającego zapisanie osoby na dany Kurs.
 5. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z faktem zapoznania się i akceptacji Regulaminu
 6. Zapisy na Kursy trwają przez cały rok szkolny, tj. od września do czerwca włącznie. Terminy Kursów każdorazowo będą podawane na Stronie Internetowej Organizatora.
 7. Możliwe jest dokonanie zapisu i przystąpienie do zajęć w trakcie trwania poszczególnych Kursów. W przypadku późniejszego przystąpienia do Kursów opłata nie ulega zmniejszeniu, a Uczestnik powinien odrobić opuszczone zajęcia.
 8. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania Kursu opłaty dokonane przez Uczestnika podlegają zwrotowi na zasadach wskazanych w tabeli opłat
 9. Pracownia zastrzega sobie prawo do odwołania Kursów przed ich rozpoczęciem. W takim przypadku wszelkie opłaty dokonane przez Uczestnika podlegają zwrotowi w pełnej wysokości.
 10. Zapisy na Zajęcia Dodatkowe będą obywały się na zasadach odrębnych wskazanych każdorazowo przez Organizatora.
 • 6 Czas trwania Kursów
 1. Pełny Kurs roczny trwa 10 miesięcy (od września do czerwca) i podzielony jest na 3 trymestry (wrzesień – listopad, grudzień – luty, marzec – czerwiec) po 12 zajęć w trymestrze, łącznie 36 zajęć.
 2. W przypadku, gdy zaplanowane zajęcia nie odbędą się z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. święta państwowe, kościelne, ciężka choroba prowadzącego) zajęcia w ramach Kursu  zostaną przeniesione na inny termin. O nowych terminach Organizator poinformuje Uczestników.
 • 7 Opłaty
 1. Ceny Kursów każdorazowo podane będą w tabeli opłat zamieszczonej na Stronie Internetowej Organizatora. Cena wskazana na Stronie Internetowej Organizatora uwzględnia ilość zajęć w ramach poszczególnych Kursów.
 2. Uczestnik, który otrzyma potwierdzenie zapisania na dany Kurs, o którym mowa w § 5 ust. 2 jest zobowiązany do dokonania zapłaty ceny najpóźniej do dnia, na który zaplanowane są pierwsze zajęcia w ramach Kursu. Wysokość zapłaty uzależniona jest od przyjętego przez Uczestnika sposobu zapłaty („co miesiąc”/”co trymestr”).
 3. Organizator dopuszcza następujące warianty harmonogramu opłat:
  1. Płatność za trymestr w trzech ratach za cały kurs – płatna najpóźniej do 10. dnia miesiąca rozpoczynającego dany trymestr („co trymestr”). Terminy rozpoczęcia trymestrów będą podawane podczas zajęć i przesyłane drogą mailową.
  2. Płatność miesięczna płatna w dziewięciu ratach za cały kurs  – płatna najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca („co miesiąc”).
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach płatności mogą być dokonywane w indywidulanie ustalonych ratach. W tym celu Uczestnik jest zobowiązany przesłać Organizatorowi e-maila zawierającego wniosek o rozłożenie opłaty na raty wraz z uzasadnieniem.
 5. Wpłaty należy dokonywać, przelewem na konto Pracowni, podane przez Organizatora w e-mailu, o którym mowa w § 5 ust. 2 lub poprzez portal Dotpay w tytule podając imię i nazwisko oraz nazwę Kursu.
 6. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu środków na konto bankowe Brak zapłaty w terminie uniemożliwia Uczestnikowi branie udziału w zajęciach.
 • 8 Rezygnacja z Kursu
 1. Uczestnik może złożyć rezygnację z udziału w Kursie na 2 tygodnie przed zakończeniem trymestru to jest: po 1 trymestrze (jesiennym) do 23 listopada, po 2 trymestrze (zimowym) do 23 marca
 2. Rezygnacji należy dokonać za pośrednictwem Adresu e- mail Organizatora, nie później niż na jeden tydzień przed rozpoczęciem kolejnego trymestru.
 3.  Cena przy płatności “co miesiąc” i “co trymestr” odnosi się do pakietu zajęć i jest ceną promocyjną. W przypadku rezygnacji z zajęć cena promocyjna nie obowiązuje, a koszt wykorzystanych zajęć jest liczony na podstawie ceny za “pojedyncze zajęcia”.
 4. Każda reklamacja rozpatrywana jest w indywidualnym trybie.
 • 9 Reklamacje
  1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:
  • a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
  • b) e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
  • c) przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
  • d) podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
  2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną
  3. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
  5. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.
 • 10 Organizacja Kursów
  1. Organizator podzieli Uczestników na grupy. O przydzieleniu Uczestnika do konkretnej grupy Organizator poinformuje za pośrednictwem Adresu e- mail Organizatora.
  2. Uczestnicy są zobowiązani do uczęszczania na Kursy do przypisanych grup. Uczestnik w przypadku opuszczenia zajęć na Kursie ma prawo do ich odrobienia w innej grupie   tylko po uprzednim uzgodnieniu terminu za pośrednictwem Adresu e- mail Organizatora.   Odrobienie zajęć możliwe jest tylko do końca danego trymestru.
  3. Uczestnik może zmienić przypisaną grupę, tylko po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Organizatorem. O chęci zamiany grupy należy poinformować Organizatora wysyłając wiadomość na Adres e- mail Organizatora. 
  4. Uczestnik może uczestniczyć w zajęciach w innych filiach Pracowni pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu drogą e -mail bezpośrednio do wybranej pracowni i otrzymania potwierdzenia o możliwości uczestnictwa. O fakcie odrobienia  zajęć w innej filii Uczestnik zobowiązany jest poinformować swoją Pracownię.
  5. W ramach Kursu:
 1. Uczestnik Kursu powinien uczestniczyć we wszystkich zajęciach, a ewentualne nieobecności winny być ,być zgłoszone i odrobione.
 2. Celem prawidłowego przygotowania do egzaminu Uczestnicy Kursów zobowiązani są do wykonywania zadanych prac domowych oraz do okazania tych prac w terminie wyznaczonym przez Pracownię. Zaliczenie prac domowych odbywa się poprzez wpis prowadzącego zajęcia w indeksie.
 3. Uczestnik ma obowiązek posiadania materiałów szkoleniowych. Materiały szkoleniowe zostaną przekazane Uczestnikom Kursu przez prowadzącego Kurs.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do dołączenia do grupy oraz Strony Facebookowej Organizatora.
 • 11 Sprawy Porządkowe
 1. Wszyscy Uczestnicy Kursów/Zajęć Dodatkowych zobowiązani są do przestrzegania zasad porządkowych Pracowni określonych niniejszym Regulaminem.
 2. W Pracowni obowiązują następujące zasady porządkowe:
  1. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości we wszystkich pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia. W salach podczas zajęć obowiązuje zakaz spożywania produktów spożywczych. Produkty spożywcze mogą być spożywane w wyznaczonych miejscach oraz przechowywane w lodówkach znajdujących w poszczeniach kuchennych. Wszelkie rzeczy pozostawione w pomieszczeniach Pracowni będą wyrzucane w każdy poniedziałek najpóźniej do godz. 9.00.
  2. zakazuje się używania telefonów komórkowych oraz zakłócania spokoju innym Uczestnikom.
  3. Uczestnicy zobowiązani są do nie spóźniania się na zajęcia.
  4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Pracowni.
  5. Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników poza zajęciami.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora rażącego nieprzestrzegania przez Uczestnika zasad porządkowych Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia danego Uczestnika z Kursu/Kursu Dodatkowego. W takim przypadku dokonana za Kurs/Kurs Dodatkowy opłata nie będzie zwracana Uczestnikowi.
 • 12 Otwarta Pracownia
 1. Uczestnicy Kursów/Kursów Dodatkowych uprawnieni są do nieodpłatnego korzystania z przygotowanych do zajęć i odpowiednio wyposażonych pomieszczeń Organizatora („Otwarta Pracownia”).
 2. Wymiar godzin do wykorzystania oraz terminarz Otwartej Pracowni każdorazowo przedstawiony będzie na Stronie Internetowej
 3. Jednocześnie z Otwartej Pracowni korzystać mogą niezależnie od siebie Uczestnicy różnych Kursów/Kursów Dodatkowych. Jeżeli w Pracowni odbywają się planowane Kursy/Kursy Dodatkowe ich Uczestnicy mają pierwszeństwo w korzystaniu z pomieszczeń Organizatora.
 • 13 Veteran room
Dla osób, które dostały się na państwową uczelnie wyższą (studia dzienne na wydziale architektury lub akademii sztuk pięknych) lub ukończyły 23 lata i były uczestnikam Kursów przez co najmniej 6 trymestrów Pracownia organizuje   darmowe Zajęcia Dodatkowe w wybranej grupie tematycznej („veteran room”). Szczegółowe informacje o zajęciach Organizator zamieści na Stronie Internetowej Organizatora.
 • 14 Kursy wakacyjne i feriowe
 1. W trakcie trwania wakacji szkolnych oraz szkolnych ferii zimowych Pracownia organizuje kursy wakacyjne i feriowe.
 2. Kursy wakacyjne i feriowe odbywają się na następujących zasadach:
 3. Uczestnicy zapisują się na dowolną ilość tygodni dokonując opłaty za liczbę wybranych przez siebie tygodni
 4. W przypadku rezygnacji Organizator nie zwraca opłaty za dany tydzień. Opłaty za kolejne tygodnie będą zwracane
 5. Szczegółowe informacje o zajęciach Organizator zamieści na Stronie Internetowej Organizatora.
 • 15 Postanowienia końcowe
 1. Osoby prowadzące podobną (konkurencyjną) działalność do działalności prowadzonej przez Organizatora nie mogą uczestniczyć w Kursach/Kurasach Dodatkowych Organizator może takie osoby takie wykluczyć z Kursów/ Kursów Dodatkowych bez prawa do zwrotu dokonanych opłat.
 2. Uczestnicy Kursów/Kursów Dodatkowych udzielają Organizatorowi nieodpłatnej i nieorganicznej czasowo licencji na utwory powstałe w ramach Kursów/ Kursów Dodatkowych Szczegółowe informacje o zakresie licencji zostały uregulowane w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 3. Sprawy związane z ochroną danych osobowych Uczestników zostały uregulowane w załączniku nr 2 do Regulaminu.
 4. Sprawy związane z ochroną wizerunku Uczestników zostały uregulowane w załączniku nr 3 do Regulaminu.
 5. Komunikacja między Pracownią a uczestnikami odbywa się wyłącznie drogą mailową.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 7. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią załączniki:
  1. Załącznik nr 1 – zakres licencji
  2. Załącznik nr 2 – ochrona danych osobowych
  3. Załącznik nr 3 – ochrona wizerunku.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2018 i uchyla wszystkie poprzednie regulaminy.
 • 16 Maraton Egzaminacyjny 
1. Przed egzaminami wstępnymi na Wydział Architektury  Pracownia organizuje intensywny kurs rysunku Maraton Egzaminacyjny trwający 4 tygodnie 2. Uczestnicy Kursu Architektura  mają możliwość uczestnictwa w kursie “Maraton Egzaminacyjny” za darmo. 3. Warunkiem uzyskania zniżki jest : opłacenie w danym roku szkolnym 3 pełnych trymestrów zajęć (3 raty płatne “co trymestr” lub 9 płatnych “co miesiąc”, opłata musi być wniesiona do momentu rozpoczęcia ku) oraz zaliczenie wszystkich prac w “Indeksie Kursu” lub wykonanie dodatkowych prac rysunkowych zleconych przez Organizatora przed rozpoczęciem Maratony Egzaminacyjnego. TABELA OPŁAT Nazwa kursu / cena przy płatności “co miesiąc”/ cena przy płatności “co trymestr” / cena za “pojedyncze zajęcia” Kurs rysunku architektura : 9x 310zł / 3x 890zł / 100zł Kurs rysunku hobby : 9x 310zł / 3x 890zł / 100zł Kurs rysunku ASP : 9x 360zł / 3x 1020zł / 100zł Kurs rysunku DOMIN Junior : 9x 310zł / 3x 740zł / 100zł Kurs rysunku DOMINek :  wg harmonogramu dostępnego w pracowni. Cena przy płatności “co miesiąc” i “co trymestr” odnosi się do pakietu zajęć i jest ceną promocyjną. W przypadku rezygnacji z zajęć cena promocyjna nie obowiązuje, a koszt wykorzystanych zajęć jest liczony na podstawie ceny za “pojedyncze zajęcia”  Wszystkie ceny zawierają obowiązujący podatek VAT 23% Wysokość opłat za uczestnictwo w poszczególnych szkoleniach podana jest w ramach platformy domin-gdansk.pl. Ceny szkoleń podane na stronie uwzględniają podatek VAT w wysokości 23% wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. Dostępne są następujące formy płatności:
 • a) szybka płatność on-line za pośrednictwem współpracujących dostawców płatności on-line; (Dotpay.pl, Przelewy24.pl)
 • b) płatność blik.
 • c) płatność kartą kredytową
Załącznik nr 1 do Regulaminu Uczestnictwa w Kursach Prowadzonych przez Pracownię Rysunku DOMIN Wrocław sp z o.o. z dnia 15.07.2018 Zakres licencji Prace wykonane przez Uczestników podczas zajęć lub przygotowywane w domu i przedstawione Pracowni do korekty mogą być zachowane w archiwum Pracowni („Utwory”). Pracowni przysługuje prawo wykorzystania tych prac i ich reprodukcji w materiałach i publikacjach wydawanych przez Pracownię. Tym samym Uczestnik nieodpłatnie udziela Organizatorowi licencji do powstałych w ramach Kursu/Kursu Dodatkowego Utworów. Udzielona licencja dotyczy wszystkich pól eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w tym w szczególności: udostępniania, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony wyżek – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Licencja zostaje udzielona na czas nieznaczony. Organizator może upoważnić inne osoby do korzystania z Utworu. Załącznik nr 2 do Regulaminu Uczestnictwa w Kursach Prowadzonych przez Pracownię Rysunku DOMIN Wrocław sp z o.o. z dnia 15.07.2018 Ochrona Wizerunku Uczestnicy Kursów wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku podczas zajęć Pracowni i wykorzystywanie tego wizerunku dla potrzeb marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na publikację zdjęć na Stronie Internetowej Organizatora oraz Stronie Facebookowej Organizatora. Uczestnik uprawniony jest do sprzeciwu na utrwalenie i wykorzystanie jego wizerunku. Intencją Organizatora jest ukazanie Uczestników realizujących zadania w ramach prowadzonych Kursów/Kursów Dodatkowych. Załącznik nr 3 do Regulaminu Uczestnictwa w Kursach Prowadzonych przez Pracownię Rysunku DOMIN Wrocław sp z o.o. z dnia 15.07.2018 Polityka prywatności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 1. Zapisując się na kurs udostępniasz nam swoje dane osobowe w zakresie : adres email, imię i nazwisko, nr telefonu i nr telefonu rodzica lub opiekuna oraz do jakiej szkoły uczęszczasz (ew. czy jesteś już absolwentem) oraz preferencji nauczania. 2. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: adres email, imię i nazwisko, nr telefonu i nr telefonu rodzica lub opiekuna oraz do jakiej szkoły uczęszczasz (ew. czy jesteś już absolwentem) oraz preferencji nauczania. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne. 3. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Domin Wrocław Kurs Rysunku sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Piłsudskiego 40, 50-033 Wrocław dostępnej pod adresem: www.domin-wroclaw.pl 4. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? Napisz na adres e-mail: domin.wroclaw@gmail.com , adres pocztowy: Domin Wrocław Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 40, 50-033 Wrocław 5. W jaki sposób zdobywamy Twoje dane? Otrzymaliśmy je w procesie rekrutacji. Gromadzimy je w związku z nauką na naszym kursie. 6. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych? Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do: – umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszego serwisu internetowego; – obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); – kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Domin Wrocław, którym jest: – monitorowanie Twojej aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Twoją aktywnością na www.domin-wroclaw.pl; – zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych; – dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert na podstawie Twojej aktywności na www.domin-wroclaw.pl; – kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon; – organizacja akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział; – prowadzenie analiz statystycznych; – przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). Zgodę na przetwarzanie Twoich danych możesz wycofać w dowolnym momencie pisząc na adres: domin.wroclaw@gmail.com 7. Jakie prawa przysługują Tobie w zakresie przetwarzania Twoich danych? – prawo dostępu – prawo do sprostowania oraz usunięcia Twoich danych – prawo do ograniczenia przetwarzania – prawo do ich przenoszenia – prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu – prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Skorzystanie ze wskazanych wyżej uprawnień jest możliwe poprzez przesłanie stosownego żądania na podany wyżej adres administratora, pisemnie lub elektronicznie. 8. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. 9. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą (czyli do końca trwania kursu), a także po jej zakończeniu w celach: – dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, – wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, – statystycznych i archiwizacyjnych, Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 10. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 11. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa? Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
REGULAMIN UCZESTNICTWA  W KURSACH PROWADZONYCH PRZEZ Pracownię Rysunku DOMIN Wrocław z dnia 15.07.2018
 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Kursów jest Domin Wrocław Kurs Rysunku sp.z o.o. NIP: 8971827930 KRS: 0000633947 Adres: ul. Józefa Piłsudskiego 40/2 50-033 Wrocław.
 2. Kursy odbywają się w siedzibie pracowni pod adresem Józefa Piłsudskiego 40 lok.2 i lok 5. 50-033 Wrocław, bądź w innym wskazanym przez Organizatora miejscu (zajęcia plenerowe).
 3. Regulamin ustala organizację oraz zasady prowadzonych przez Organizatora Kursów oraz Kursów Dodatkowych i związane z tym uprawnienia oraz obowiązki Uczestników oraz Organizatora.
 4. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Kursów i Kursów Dodatkowych.
 5. Treść niniejszego Regulaminu jest zamieszczona na stronie internetowej Organizatora nauka-rysunku.eu oraz w formie papierowej znajduje się w siedzibie Pracowni przy ul. Józefa Piłsudskiego 40 lok.2
 6. Każdy Uczestnik Kursów/Zajęć Dodatkowych przed ich rozpoczęciem zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu.
 • 2 Definicje
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.
 2. Organizatorze lub Pracowni – należy przez to rozumieć Pracownię Rysunku Domin Wrocław Kurs Rysunku z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Józefa Piłsudskiego 40 lok.2
 3. Uczestnikach – należy przez to rozumieć osoby, które zostały zakwalifikowane przez Organizatora do wzięcia udziału w Kursie lub Zajęciach Dodatkowych.
 4. Kursie – należy przez to rozumieć podstawowe (rejsowe) zajęcia rysunku i malarstwa prowadzone przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Kursach Dodatkowych lub Zajęciach Dodatkowych – należy przez to rozumieć nieobowiązkowe zajęcia udostępnione przez Organizatora Uczestnikom lub osobom nie będącym Uczestnikami prowadzone w różnych formach, w tym w szczególności: warsztaty, zajęcia plenerowe, veteran room, kursy wakacyjne i feriowe, maratony przedegzaminacyjne. Zajęcia Dodatkowe mogą mieć charakter zajęć odpłatnych bądź nieodpłatnych.
 6. Strona Internetowa Organizatora – należy przez to rozumieć www.nauka-rysunku.eu
 7. Strona Facebookowa Organizatora– należy przez to rozumieć https://www.facebook.com/dominwroclaw
 8. Adres e- mail Organizatora wroclaw@gmail.com
 • 3 Cel Kursów
 1. Celem Kursów oraz Kursów Dodatkowych prowadzonych przez Organizatora jest:
 2. nauka, pogłębianie wiedzy oraz umiejętności Uczestników w zakresie rysunku i malarstwa zgodnie z programem oferowanych zajęć;
 3. pogłębienie pasji i zainteresowań Uczestników w zakresie rysunku i malarstwa.
 4. Stopień trudności Kursów każdorazowo dostosowany jest do indywidualnych umiejętności Uczestników.
 • 4 Rodzaje Kursów
 1. Organizator prowadzi Kursy oraz Kursy Dodatkowe.
 2. Szczegółowe informacje na temat oferowanych przez Pracownię Kursów oraz Kursów Dodatkowych, w tym rodzaju Kursów oraz Kursów Dodatkowych, terminach ich odbywania, zakresie zajęć, grupach wiekowych, dla których są przeznaczone oraz cenie (tabela opłat), każdorazowo będą zamieszczane na Stronie Internetowej Organizatora.
 • 5 Zapisy na Kursy
 1. Zapisu na Kurs dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na Stronie Internetowej Organizatora.
 2. Jeżeli w opisie kursu nie jest podane inaczej, zapisu dokonujemy na cały kurs z góry do czerwca włącznie z możliwością rezygnacji w podanych terminach. Aby kontynuować kurs w kolejnym trymestrze nie jest wymagane ponowne wysłanie formularza. Zapisu na kurs dla dzieci “Dominek” dokonujemy na okres minimum jednego miesiąca,  aby kontynuować kurs w kolejnym miesiącu nie jest wymagane ponowne wysłanie formularza.
 3. Odbycie pierwszej lekcji jest równoznaczne z zapisem na cały rok i koniecznością opłaty.
 4. Potwierdzeniem uczestnictwa w Kursie jest przesłanie przez Organizatora e-maila (na adres wskazany w zgłoszeniu) potwierdzającego zapisanie osoby na dany Kurs.
 5. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z faktem zapoznania się i akceptacji Regulaminu
 6. Zapisy na Kursy trwają przez cały rok szkolny, tj. od września do czerwca włącznie. Terminy Kursów każdorazowo będą podawane na Stronie Internetowej Organizatora.
 7. Możliwe jest dokonanie zapisu i przystąpienie do zajęć w trakcie trwania poszczególnych Kursów. W przypadku późniejszego przystąpienia do Kursów opłata nie ulega zmniejszeniu, a Uczestnik powinien odrobić opuszczone zajęcia.
 8. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania Kursu opłaty dokonane przez Uczestnika podlegają zwrotowi na zasadach wskazanych w tabeli opłat
 9. Pracownia zastrzega sobie prawo do odwołania Kursów przed ich rozpoczęciem. W takim przypadku wszelkie opłaty dokonane przez Uczestnika podlegają zwrotowi w pełnej wysokości.
 10. Zapisy na Zajęcia Dodatkowe będą obywały się na zasadach odrębnych wskazanych każdorazowo przez Organizatora.
 • 6 Czas trwania Kursów
 1. Pełny Kurs roczny trwa 10 miesięcy (od września do czerwca) i podzielony jest na 3 trymestry (wrzesień – listopad, grudzień – luty, marzec – czerwiec) po 12 zajęć w trymestrze, łącznie 36 zajęć.
 2. W przypadku, gdy zaplanowane zajęcia nie odbędą się z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. święta państwowe, kościelne, ciężka choroba prowadzącego) zajęcia w ramach Kursu  zostaną przeniesione na inny termin. O nowych terminach Organizator poinformuje Uczestników.
 • 7 Opłaty
 1. Ceny Kursów każdorazowo podane będą w tabeli opłat zamieszczonej na Stronie Internetowej Organizatora. Cena wskazana na Stronie Internetowej Organizatora uwzględnia ilość zajęć w ramach poszczególnych Kursów.
 2. Uczestnik, który otrzyma potwierdzenie zapisania na dany Kurs, o którym mowa w § 5 ust. 2 jest zobowiązany do dokonania zapłaty ceny najpóźniej do dnia, na który zaplanowane są pierwsze zajęcia w ramach Kursu. Wysokość zapłaty uzależniona jest od przyjętego przez Uczestnika sposobu zapłaty („co miesiąc”/”co trymestr”).
 3. Organizator dopuszcza następujące warianty harmonogramu opłat:
  1. Płatność za trymestr w trzech ratach za cały kurs – płatna najpóźniej do 10. dnia miesiąca rozpoczynającego dany trymestr („co trymestr”). Terminy rozpoczęcia trymestrów będą podawane podczas zajęć i przesyłane drogą mailową.
  2. Płatność miesięczna płatna w dziewięciu ratach za cały kurs  – płatna najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca („co miesiąc”).
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach płatności mogą być dokonywane w indywidulanie ustalonych ratach. W tym celu Uczestnik jest zobowiązany przesłać Organizatorowi e-maila zawierającego wniosek o rozłożenie opłaty na raty wraz z uzasadnieniem.
 5. Wpłaty należy dokonywać, przelewem na konto Pracowni, podane przez Organizatora w e-mailu, o którym mowa w § 5 ust. 2 lub poprzez portal Dotpay w tytule podając imię i nazwisko oraz nazwę Kursu.
 6. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu środków na konto bankowe Brak zapłaty w terminie uniemożliwia Uczestnikowi branie udziału w zajęciach.
 • 8 Rezygnacja z Kursu
 1. Uczestnik może złożyć rezygnację z udziału w Kursie na 2 tygodnie przed zakończeniem trymestru to jest: po 1 trymestrze (jesiennym) do 23 listopada, po 2 trymestrze (zimowym) do 23 marca
 2. Rezygnacji należy dokonać za pośrednictwem Adresu e- mail Organizatora, nie później niż na jeden tydzień przed rozpoczęciem kolejnego trymestru.
 3.  Cena przy płatności “co miesiąc” i “co trymestr” odnosi się do pakietu zajęć i jest ceną promocyjną. W przypadku rezygnacji z zajęć cena promocyjna nie obowiązuje, a koszt wykorzystanych zajęć jest liczony na podstawie ceny za “pojedyncze zajęcia”.
 4. Każda reklamacja rozpatrywana jest w indywidualnym trybie.
 • 9 Reklamacje
  1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:
  • a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
  • b) e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
  • c) przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
  • d) podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
  2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną
  3. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
  5. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.
 • 10 Organizacja Kursów
  1. Organizator podzieli Uczestników na grupy. O przydzieleniu Uczestnika do konkretnej grupy Organizator poinformuje za pośrednictwem Adresu e- mail Organizatora.
  2. Uczestnicy są zobowiązani do uczęszczania na Kursy do przypisanych grup. Uczestnik w przypadku opuszczenia zajęć na Kursie ma prawo do ich odrobienia w innej grupie   tylko po uprzednim uzgodnieniu terminu za pośrednictwem Adresu e- mail Organizatora.   Odrobienie zajęć możliwe jest tylko do końca danego trymestru.
  3. Uczestnik może zmienić przypisaną grupę, tylko po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Organizatorem. O chęci zamiany grupy należy poinformować Organizatora wysyłając wiadomość na Adres e- mail Organizatora. 
  4. Uczestnik może uczestniczyć w zajęciach w innych filiach Pracowni pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu drogą e -mail bezpośrednio do wybranej pracowni i otrzymania potwierdzenia o możliwości uczestnictwa. O fakcie odrobienia  zajęć w innej filii Uczestnik zobowiązany jest poinformować swoją Pracownię.
  5. W ramach Kursu:
 1. Uczestnik Kursu powinien uczestniczyć we wszystkich zajęciach, a ewentualne nieobecności winny być ,być zgłoszone i odrobione.
 2. Celem prawidłowego przygotowania do egzaminu Uczestnicy Kursów zobowiązani są do wykonywania zadanych prac domowych oraz do okazania tych prac w terminie wyznaczonym przez Pracownię. Zaliczenie prac domowych odbywa się poprzez wpis prowadzącego zajęcia w indeksie.
 3. Uczestnik ma obowiązek posiadania materiałów szkoleniowych. Materiały szkoleniowe zostaną przekazane Uczestnikom Kursu przez prowadzącego Kurs.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do dołączenia do grupy oraz Strony Facebookowej Organizatora.
 • 11 Sprawy Porządkowe
 1. Wszyscy Uczestnicy Kursów/Zajęć Dodatkowych zobowiązani są do przestrzegania zasad porządkowych Pracowni określonych niniejszym Regulaminem.
 2. W Pracowni obowiązują następujące zasady porządkowe:
  1. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości we wszystkich pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia. W salach podczas zajęć obowiązuje zakaz spożywania produktów spożywczych. Produkty spożywcze mogą być spożywane w wyznaczonych miejscach oraz przechowywane w lodówkach znajdujących w poszczeniach kuchennych. Wszelkie rzeczy pozostawione w pomieszczeniach Pracowni będą wyrzucane w każdy poniedziałek najpóźniej do godz. 9.00.
  2. zakazuje się używania telefonów komórkowych oraz zakłócania spokoju innym Uczestnikom.
  3. Uczestnicy zobowiązani są do nie spóźniania się na zajęcia.
  4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Pracowni.
  5. Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników poza zajęciami.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora rażącego nieprzestrzegania przez Uczestnika zasad porządkowych Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia danego Uczestnika z Kursu/Kursu Dodatkowego. W takim przypadku dokonana za Kurs/Kurs Dodatkowy opłata nie będzie zwracana Uczestnikowi.
 • 12 Otwarta Pracownia
 1. Uczestnicy Kursów/Kursów Dodatkowych uprawnieni są do nieodpłatnego korzystania z przygotowanych do zajęć i odpowiednio wyposażonych pomieszczeń Organizatora („Otwarta Pracownia”).
 2. Wymiar godzin do wykorzystania oraz terminarz Otwartej Pracowni każdorazowo przedstawiony będzie na Stronie Internetowej
 3. Jednocześnie z Otwartej Pracowni korzystać mogą niezależnie od siebie Uczestnicy różnych Kursów/Kursów Dodatkowych. Jeżeli w Pracowni odbywają się planowane Kursy/Kursy Dodatkowe ich Uczestnicy mają pierwszeństwo w korzystaniu z pomieszczeń Organizatora.
 • 13 Veteran room
Dla osób, które dostały się na państwową uczelnie wyższą (studia dzienne na wydziale architektury lub akademii sztuk pięknych) lub ukończyły 23 lata i były uczestnikam Kursów przez co najmniej 6 trymestrów Pracownia organizuje   darmowe Zajęcia Dodatkowe w wybranej grupie tematycznej („veteran room”). Szczegółowe informacje o zajęciach Organizator zamieści na Stronie Internetowej Organizatora.
 • 14 Kursy wakacyjne i feriowe
 1. W trakcie trwania wakacji szkolnych oraz szkolnych ferii zimowych Pracownia organizuje kursy wakacyjne i feriowe.
 2. Kursy wakacyjne i feriowe odbywają się na następujących zasadach:
 3. Uczestnicy zapisują się na dowolną ilość tygodni dokonując opłaty za liczbę wybranych przez siebie tygodni
 4. W przypadku rezygnacji Organizator nie zwraca opłaty za dany tydzień. Opłaty za kolejne tygodnie będą zwracane
 5. Szczegółowe informacje o zajęciach Organizator zamieści na Stronie Internetowej Organizatora.
 • 15 Postanowienia końcowe
 1. Osoby prowadzące podobną (konkurencyjną) działalność do działalności prowadzonej przez Organizatora nie mogą uczestniczyć w Kursach/Kurasach Dodatkowych Organizator może takie osoby takie wykluczyć z Kursów/ Kursów Dodatkowych bez prawa do zwrotu dokonanych opłat.
 2. Uczestnicy Kursów/Kursów Dodatkowych udzielają Organizatorowi nieodpłatnej i nieorganicznej czasowo licencji na utwory powstałe w ramach Kursów/ Kursów Dodatkowych Szczegółowe informacje o zakresie licencji zostały uregulowane w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 3. Sprawy związane z ochroną danych osobowych Uczestników zostały uregulowane w załączniku nr 2 do Regulaminu.
 4. Sprawy związane z ochroną wizerunku Uczestników zostały uregulowane w załączniku nr 3 do Regulaminu.
 5. Komunikacja między Pracownią a uczestnikami odbywa się wyłącznie drogą mailową.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 7. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią załączniki:
  1. Załącznik nr 1 – zakres licencji
  2. Załącznik nr 2 – ochrona danych osobowych
  3. Załącznik nr 3 – ochrona wizerunku.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2018 i uchyla wszystkie poprzednie regulaminy.
 • 16 Maraton Egzaminacyjny 
1. Przed egzaminami wstępnymi na Wydział Architektury  Pracownia organizuje intensywny kurs rysunku Maraton Egzaminacyjny trwający 4 tygodnie 2. Uczestnicy Kursu Architektura  mają możliwość uczestnictwa w kursie “Maraton Egzaminacyjny” za darmo. 3. Warunkiem uzyskania zniżki jest : opłacenie w danym roku szkolnym 3 pełnych trymestrów zajęć (3 raty płatne “co trymestr” lub 9 płatnych “co miesiąc”, opłata musi być wniesiona do momentu rozpoczęcia ku) oraz zaliczenie wszystkich prac w “Indeksie Kursu” lub wykonanie dodatkowych prac rysunkowych zleconych przez Organizatora przed rozpoczęciem Maratony Egzaminacyjnego. TABELA OPŁAT Nazwa kursu / cena przy płatności “co miesiąc”/ cena przy płatności “co trymestr” / cena za “pojedyncze zajęcia” Kurs rysunku architektura : 9x 310zł / 3x 890zł / 100zł Kurs rysunku hobby : 9x 310zł / 3x 890zł / 100zł Kurs rysunku ASP : 9x 360zł / 3x 1020zł / 100zł Kurs rysunku DOMIN Junior : 9x 310zł / 3x 740zł / 100zł Kurs rysunku DOMINek :  wg harmonogramu dostępnego w pracowni. Cena przy płatności “co miesiąc” i “co trymestr” odnosi się do pakietu zajęć i jest ceną promocyjną. W przypadku rezygnacji z zajęć cena promocyjna nie obowiązuje, a koszt wykorzystanych zajęć jest liczony na podstawie ceny za “pojedyncze zajęcia”  Wszystkie ceny zawierają obowiązujący podatek VAT 23% Wysokość opłat za uczestnictwo w poszczególnych szkoleniach podana jest w ramach platformy domin-gdansk.pl. Ceny szkoleń podane na stronie uwzględniają podatek VAT w wysokości 23% wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. Dostępne są następujące formy płatności:
 • a) szybka płatność on-line za pośrednictwem współpracujących dostawców płatności on-line; (Dotpay.pl, Przelewy24.pl)
 • b) płatność blik.
 • c) płatność kartą kredytową
Załącznik nr 1 do Regulaminu Uczestnictwa w Kursach Prowadzonych przez Pracownię Rysunku DOMIN Wrocław sp z o.o. z dnia 15.07.2018 Zakres licencji Prace wykonane przez Uczestników podczas zajęć lub przygotowywane w domu i przedstawione Pracowni do korekty mogą być zachowane w archiwum Pracowni („Utwory”). Pracowni przysługuje prawo wykorzystania tych prac i ich reprodukcji w materiałach i publikacjach wydawanych przez Pracownię. Tym samym Uczestnik nieodpłatnie udziela Organizatorowi licencji do powstałych w ramach Kursu/Kursu Dodatkowego Utworów. Udzielona licencja dotyczy wszystkich pól eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w tym w szczególności: udostępniania, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony wyżek – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Licencja zostaje udzielona na czas nieznaczony. Organizator może upoważnić inne osoby do korzystania z Utworu. Załącznik nr 2 do Regulaminu Uczestnictwa w Kursach Prowadzonych przez Pracownię Rysunku DOMIN Wrocław sp z o.o. z dnia 15.07.2018 Ochrona Wizerunku Uczestnicy Kursów wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku podczas zajęć Pracowni i wykorzystywanie tego wizerunku dla potrzeb marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na publikację zdjęć na Stronie Internetowej Organizatora oraz Stronie Facebookowej Organizatora. Uczestnik uprawniony jest do sprzeciwu na utrwalenie i wykorzystanie jego wizerunku. Intencją Organizatora jest ukazanie Uczestników realizujących zadania w ramach prowadzonych Kursów/Kursów Dodatkowych. Załącznik nr 3 do Regulaminu Uczestnictwa w Kursach Prowadzonych przez Pracownię Rysunku DOMIN Wrocław sp z o.o. z dnia 15.07.2018 Polityka prywatności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 1. Zapisując się na kurs udostępniasz nam swoje dane osobowe w zakresie : adres email, imię i nazwisko, nr telefonu i nr telefonu rodzica lub opiekuna oraz do jakiej szkoły uczęszczasz (ew. czy jesteś już absolwentem) oraz preferencji nauczania. 2. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: adres email, imię i nazwisko, nr telefonu i nr telefonu rodzica lub opiekuna oraz do jakiej szkoły uczęszczasz (ew. czy jesteś już absolwentem) oraz preferencji nauczania. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne. 3. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Domin Wrocław Kurs Rysunku sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Piłsudskiego 40, 50-033 Wrocław dostępnej pod adresem: www.domin-wroclaw.pl 4. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? Napisz na adres e-mail: domin.wroclaw@gmail.com , adres pocztowy: Domin Wrocław Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 40, 50-033 Wrocław 5. W jaki sposób zdobywamy Twoje dane? Otrzymaliśmy je w procesie rekrutacji. Gromadzimy je w związku z nauką na naszym kursie. 6. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych? Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do: – umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszego serwisu internetowego; – obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); – kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Domin Wrocław, którym jest: – monitorowanie Twojej aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Twoją aktywnością na www.domin-wroclaw.pl; – zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych; – dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert na podstawie Twojej aktywności na www.domin-wroclaw.pl; – kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon; – organizacja akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział; – prowadzenie analiz statystycznych; – przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). Zgodę na przetwarzanie Twoich danych możesz wycofać w dowolnym momencie pisząc na adres: domin.wroclaw@gmail.com 7. Jakie prawa przysługują Tobie w zakresie przetwarzania Twoich danych? – prawo dostępu – prawo do sprostowania oraz usunięcia Twoich danych – prawo do ograniczenia przetwarzania – prawo do ich przenoszenia – prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu – prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Skorzystanie ze wskazanych wyżej uprawnień jest możliwe poprzez przesłanie stosownego żądania na podany wyżej adres administratora, pisemnie lub elektronicznie. 8. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. 9. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą (czyli do końca trwania kursu), a także po jej zakończeniu w celach: – dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, – wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, – statystycznych i archiwizacyjnych, Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 10. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 11. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa? Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.