REGULAMIN UCZESTNICTWA  W KURSACH PROWADZONYCH PRZEZ
Pracownię Rysunku DOMIN Wrocław z dnia 06.08.2020

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Kursów jest Domin Wrocław Kurs Rysunku sp.z o.o. NIP: 8971827930 KRS: 0000633947 Adres: ul. Józefa Piłsudskiego 40/2 50-033 Wrocław.
 2. Kursy odbywają się w siedzibie pracowni pod adresem Józefa Piłsudskiego 40 lok.2 i lok 5. 50-033 Wrocław, bądź w innym wskazanym przez Organizatora miejscu (zajęcia plenerowe).
 3. Regulamin ustala organizację oraz zasady prowadzonych przez Organizatora Kursów oraz Kursów Dodatkowych i związane z tym uprawnienia oraz obowiązki Uczestników oraz Organizatora.
 4. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Kursów i Kursów Dodatkowych.
 5. Treść niniejszego Regulaminu jest zamieszczona na stronie internetowej Organizatora nauka-rysunku.eu oraz w formie papierowej znajduje się w siedzibie Pracowni przy ul. Józefa Piłsudskiego 40 lok.2
 6. Każdy Uczestnik Kursów/Zajęć Dodatkowych przed ich rozpoczęciem zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu.
 • 2 Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.
 2. Organizatorze lub Pracowni – należy przez to rozumieć Pracownię Rysunku Domin Wrocław Kurs Rysunku z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Józefa Piłsudskiego 40 lok.2
 3. Uczestnikach – należy przez to rozumieć osoby, które zostały zakwalifikowane przez Organizatora do wzięcia udziału w Kursie lub Zajęciach Dodatkowych.
 4. Kursie – należy przez to rozumieć podstawowe (rejsowe) zajęcia rysunku i malarstwa prowadzone przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Kursach Dodatkowych lub Zajęciach Dodatkowych – należy przez to rozumieć nieobowiązkowe zajęcia udostępnione przez Organizatora Uczestnikom lub osobom nie będącym Uczestnikami prowadzone w różnych formach, w tym w szczególności: warsztaty, zajęcia plenerowe, veteran room, kursy wakacyjne i feriowe, maratony przedegzaminacyjne. Zajęcia Dodatkowe mogą mieć charakter zajęć odpłatnych bądź nieodpłatnych.
 6. Strona Internetowa Organizatora – należy przez to rozumieć www.nauka-rysunku.eu
 7. Platforma Szkoleniowa Organizatora – należy przez to rozumieć www.dominwro.pl
 8. Strona Facebookowa Organizatora– należy przez to rozumieć https://www.facebook.com/dominwroclaw
 9. Adres e- mail Organizatora –pracownia@dominwro.pl
 • 3 Cel Kursów
 1. Celem Kursów oraz Kursów Dodatkowych prowadzonych przez Organizatora jest:
 2. nauka, pogłębianie wiedzy oraz umiejętności Uczestników w zakresie rysunku i malarstwa zgodnie z programem oferowanych zajęć;
 3. pogłębienie pasji i zainteresowań Uczestników w zakresie rysunku i malarstwa.
 • 4 Rodzaje Kursów
 1. Organizator prowadzi Kursy oraz Kursy Dodatkowe.
 2. Szczegółowe informacje na temat oferowanych przez Pracownię Kursów oraz Kursów Dodatkowych, w tym rodzaju Kursów oraz Kursów Dodatkowych, terminach ich odbywania, zakresie zajęć, grupach wiekowych, dla których są przeznaczone oraz cenie (tabela opłat), każdorazowo będą zamieszczane na Stronie Internetowej Organizatora.
 • 5 Zapisy na Kursy
 1. Zapisu na Kurs dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na Stronie Internetowej Organizatora.
 2. Jeżeli w opisie kursu nie jest podane inaczej, zapisu dokonujemy na cały kurs z góry do czerwca włącznie z możliwością rezygnacji w podanych terminach. Aby kontynuować kurs w kolejnym trymestrze nie jest wymagane ponowne wysłanie formularza. Odbycie pierwszej lekcji jest równoznaczne z zapisem na cały rok i koniecznością opłaty wg wybranego wariantu podanego na stronie kursu
 3. Potwierdzeniem uczestnictwa w Kursie jest przesłanie przez Organizatora e-maila (na adres wskazany w zgłoszeniu) potwierdzającego zapisanie osoby na dany Kurs.
 4. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z faktem zapoznania się
  i akceptacji Regulaminu
 5. Zapisy na Kursy trwają przez cały rok szkolny, tj. od września do czerwca włącznie. Terminy Kursów każdorazowo będą podawane na Stronie Internetowej Organizatora lub na Platformie Szkoleniowej
 6. Możliwe jest dokonanie zapisu i przystąpienie do zajęć w trakcie trwania poszczególnych Kursów. W przypadku późniejszego przystąpienia do Kursów opłata nie ulega zmniejszeniu, a Uczestnikowi zostają udostępnione wszystkie materiały dydaktyczne na Platformie Szkoleniowej z których zagadnienia powinien opanować i przynieść do korekty.
 7. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania Kursu opłaty dokonane przez Uczestnika który ma dostęp do materiałów dydaktycznych na Platformie Szkoleniowej nie podlegają zwrotowi.
 8. Pracownia zastrzega sobie prawo do odwołania Kursów przed ich rozpoczęciem.
  W takim przypadku wszelkie opłaty dokonane przez Uczestnika podlegają zwrotowi w pełnej wysokości.
 9. Użytkownik uzyskuje dostęp do Platformy Szkoleniowej na której w zależności od wybranego Kursu i rodzaju Opłaty ma dostęp do: materiałów szkoleniowych, zapisów na zajęcia dodatkowe, programu lojalnościowego, harmonogramu swojej grupy zajęciowych
 10. Dostęp do Platformy Szkoleniowej i zasobów w niej zawartych Uczestnik otrzymuje po pierwszych zajęciach na których będzie stacjonarnie na czas trwania kursu lub do momentu zakończenia kursu lub do momentu rezygnacji z zajęć na życzenie Uczestnika
 11. Zapisy na Zajęcia Dodatkowe będą obywały się na zasadach odrębnych wskazanych każdorazowo przez Organizatora.
 • 6 Czas trwania Kursów
 1. Długość poszczególnych Kursów oraz Zajęć Dodatkowych będą podawane na Stronie Internetowej Organizatora i mogą się różnić w zależności od tematyki oraz programu
 2. Pełny Kurs roczny : Architektura, Hobby i ASP  trwa 10 miesięcy (od września do czerwca włącz) i podzielony jest na 3 trymestry (wrzesień – listopad trymestr jesienny, grudzień – luty trymestr zimowy, marzec – czerwiec trymestr letni) po 12 zajęć w trymestrze, łącznie 36 zajęć. Pełny roczny kurs Junior trwa 10 miesięcy (od września do czerwca) i podzielony jest na 3 trymestry (wrzesień – listopad jesienny, grudzień – luty zimowy, marzec – czerwiec wiosenny) po 11 zajęć w trymestrze, łącznie 33 zajęcia.
 3.  W przypadku, gdy zaplanowane zajęcia nie mogą odbyć się z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. święta państwowe, kościelne, ciężka choroba prowadzącego, odgórne ograniczenia w prowadzeniu działalności) zajęcia w ramach Kursu zostaną przeniesione na inny termin. O nowych terminach Organizator poinformuje Uczestników. Wysokość opłat oraz okres wypowiedzenia w takim wypadku nie ulegają zmianie.
 4. W przypadku ograniczeń w prowadzeniu zajęć stacjonarnych, związanych z sytuacją epidemiologiczną, zajęcia zmieniają formę na zdalną (online), prowadzoną poprzez zamknięte grupy na wskazanej przez Organizatora platformie. Wysokość opłat oraz okres wypowiedzenia w takim wypadku nie ulegają zmianie.
 • 7 Opłaty
 1. Ceny Kursów każdorazowo podane będą w tabeli opłat zamieszczonej na Stronie Internetowej Organizatora. Cena wskazana na Stronie Internetowej Organizatora uwzględnia ilość zajęć w ramach poszczególnych Kursów.
 2. Uczestnik, który otrzyma potwierdzenie zapisania na dany Kurs, o którym mowa w § 5 ust. 2 jest zobowiązany do dokonania zapłaty ceny najpóźniej do dnia, na który zaplanowane są pierwsze zajęcia w ramach Kursu. Wysokość zapłaty uzależniona jest od przyjętego przez Uczestnika sposobu zapłaty („co miesiąc”/”co trymestr”).
 3. Tylko opłata za Kurs i przesłane potwierdzenie zapisu przez Organizatora gwarantuje miejsce na kursie. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jedynie wyrażeniem chęci uczestnictwa w Kursie.
 4. Organizator dopuszcza następujące warianty harmonogramu opłat:

Płatność za trymestr w trzech ratach za cały Kurs – płatna najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem nowego trymestru zajęć. („trymestralna”). Terminy rozpoczęcia trymestrów będą podawane podczas zajęć lub przesyłane drogą mailową lub udostępniane na platformie szkoleniowej.

Płatność miesięczna płatna z góry w dziewięciu ratach za cały kurs  – płatna najpóźniej w terminach:
– 1 rata – przed rozpoczęciem zajęć
– 2 rata – do 28 września
– 3 rata – do 28 października
– 4 rata – do 28 listopada
– 5 rata – do 28 grudnia
– 6 rata – do 28 stycznia
– 7 rata – do 28 lutego
– 8 rata – do 28 marzec
– 9 rata – do 28 kwietnia

 1. Wpłaty należy dokonywać, przelewem na konto Pracowni, podane przez Organizatora na Stronie Internetowej  lub poprzez portal przelewy24.pl w tytule podając imię i nazwisko kursanta.
 2. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu środków na konto bankowe Brak zapłaty w terminie uniemożliwia Uczestnikowi branie udziału
  w zajęciach.
 3. Brak płatności przez 7 dni od terminu podanego przez Organizatora skutkuje usunięciem z listy kursantów oraz zablokowaniem dostępu do Platformy Szkoleniowej
 4. Organizator nie zwraca opłat z tytułu niewykorzystanych zajęć.
 • 8 Rezygnacja z Kursu
 1. Uczestnik może złożyć rezygnację z udziału w Kursie
 2. Rezygnacji należy dokonać za pośrednictwem Adresu e- mail Organizatora
 3.  Cena przy płatności “co miesiąc” i “co trymestr” odnosi się do pakietu zajęć i jest ceną promocyjną. W przypadku rezygnacji z zajęć cena promocyjna nie obowiązuje, a koszt wykorzystanych zajęć jest liczony na podstawie ceny za “pojedyncze zajęcia”
 4. Kurs z opłacany trymestralnie jest ofertą bezzwrotną, ze względu na dostęp Uczestnika do materiałów szkoleniowych obejmujących cały trymestr. Aby zrezygnować z kursu opłacanego trymestralnie należy zaprzestać opłaty trymestralnej. Po 7 dniach od terminu wpłaty Uczestnik zostanie wykreślony z Kursu.
 5. Przy opłacie miesięcznej obowiązuje 1 miesiąc wypowiedzenia. Rezygnacje należy przesłać ma Adres e-mail Organizatora
 6. Konto użytkownika na platformie szkoleniowej jest blokowane wraz z dniem rezygnacji. Konto użytkownika na Platformie Szkoleniowej jest usuwane po 7 dniach od rezygnacji
 7. Brak wpłaty na 7 dni od terminu skutkuje blokadą konta użytkownika na Platformie Szkoleniowej.
 8. Brak wpłaty na 14 dni od terminu skutkuje usunięciem konta użytkownika na Platformie Szkoleniowej.
 • 9 Reklamacje
 1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:
  • a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
  • b) e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
  • c) przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
  • d) podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
 1. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną
 2. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
 4. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.
 1. 10 Organizacja Kursów
 1. Organizator podzieli Uczestników na grupy. O przydzieleniu Uczestnika do konkretnej grupy Organizator poinformuje za pośrednictwem Adresu e- mail Organizatora.
 2. Uczestnicy są zobowiązani do uczęszczania na Kursy do przypisanych grup. Uczestnik w przypadku opuszczenia zajęć na Kursie ma prawo do odrobienia zajęć za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej i przyniesiona gotowej pracy do korekty.
 3. Uczestnik może zmienić przypisaną grupę, tylko po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Organizatorem. O chęci zamiany grupy należy poinformować Organizatora wysyłając wiadomość na Adres e- mail Organizatora.
 4. Uczestnik może korzystać jedynie z zajęć w swojej grupie wiekowej, grupy wiekowe wskazane przez Organizatora. Nie przestrzeganie grupy wiekowej skutkuje usunięciem z kursu bez możliwości zwrotu opłaty. 
 5. Uczestnik może uczestniczyć w zajęciach w innych filiach Pracowni pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu drogą e -mail bezpośrednio do wybranej pracowni i otrzymania potwierdzenia o możliwości uczestnictwa. O fakcie odrobienia  zajęć w innej filii Uczestnik zobowiązany jest poinformować swoją Pracownię.
 6. W ramach Kursu:
 • Uczestnik Kursu powinien uczestniczyć we wszystkich zajęciach, a ewentualne nieobecności winny być ,być zgłoszone i odrobione.
 • Celem prawidłowego przygotowania do egzaminu Uczestnicy Kursów zobowiązani są do wykonywania zadanych prac domowych oraz do okazania tych prac w terminie wyznaczonym przez Pracownię. Uczestnik ma obowiązek posiadania materiałów szkoleniowych. Materiały szkoleniowe zostaną przekazane Uczestnikom Kursu przez prowadzącego Kurs oraz udostępnione na Platformie Szkoleniowej
 • Uczestnik jest zobowiązany do dołączenia do Platformy Szkoleniowej Organizatora
 • 11 Sprawy Porządkowe
 1. Wszyscy Uczestnicy Kursów/Zajęć Dodatkowych zobowiązani są do przestrzegania zasad porządkowych Pracowni określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Uczestnicy kursu Junior mogą wyjść z pracowni przed zakończeniem zajęć jedynie z pisemną zgodą Rodzica/Opiekuna
 3. W Pracowni obowiązują następujące zasady porządkowe:
 • Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości we wszystkich pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia. W salach podczas zajęć obowiązuje zakaz spożywania produktów spożywczych. Produkty spożywcze mogą być spożywane w wyznaczonych miejscach oraz przechowywane w lodówkach znajdujących w poszczeniach kuchennych. Wszelkie rzeczy pozostawione w pomieszczeniach Pracowni będą wyrzucane w każdy poniedziałek najpóźniej do godz. 9.00.
 • zakazuje się używania telefonów komórkowych oraz zakłócania spokoju innym Uczestnikom.
 • Uczestnicy zobowiązani są do nie spóźniania się na zajęcia.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Pracowni.
 • Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników poza zajęciami.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika w tym rzeczy wartościowe: telefony, tablety etc.
 1. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora rażącego nieprzestrzegania przez Uczestnika zasad porządkowych Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia danego Uczestnika z Kursu/Kursu Dodatkowego. W takim przypadku dokonana za Kurs/Kurs Dodatkowy opłata nie będzie zwracana Uczestnikowi.
 2. Z uczestnictwa w Kursie mogą korzystać osoby zdrowe, bez objawów choroby zakaźnej.
 3. Jeżeli w domu uczestnika przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, taki uczestnik nie może brać udziału w zajęciach w pracowni
 4. W przypadku wykrycia objawów choroby zakaźnej u Uczestnika, Organizator ma prawo usunąć taką osobę z zajęć.
 • 12 Otwarta Pracownia
 1. Uczestnicy Kursów/Kursów Dodatkowych uprawnieni są do nieodpłatnego korzystania z przygotowanych do zajęć i odpowiednio wyposażonych pomieszczeń Organizatora („Otwarta Pracownia”).
 2. Wymiar godzin do wykorzystania oraz terminarz Otwartej Pracowni każdorazowo przedstawiony będzie na Stronie Internetowej
 3. Jednocześnie z Otwartej Pracowni korzystać mogą niezależnie od siebie Uczestnicy różnych Kursów/Kursów Dodatkowych. Jeżeli w Pracowni odbywają się planowane Kursy/Kursy Dodatkowe ich Uczestnicy mają pierwszeństwo w korzystaniu z pomieszczeń Organizatora.
 • 13 Veteran room

Dla osób, które dostały się na państwową uczelnie wyższą (studia dzienne na wydziale architektury lub akademii sztuk pięknych) lub ukończyły 23 lata i były uczestnikam Kursów przez co najmniej 6 trymestrów Pracownia organizuje   darmowe Zajęcia Dodatkowe w wybranej grupie tematycznej („veteran room”). Szczegółowe informacje o zajęciach Organizator zamieści na Stronie Internetowej Organizatora.

 • 14 Kursy wakacyjne i feriowe
 1. W trakcie trwania wakacji szkolnych oraz szkolnych ferii zimowych Pracownia organizuje kursy wakacyjne i feriowe.
 2. Kursy wakacyjne i feriowe odbywają się na następujących zasadach:
 3. Uczestnicy zapisują się na dowolną ilość tygodni dokonując opłaty za liczbę wybranych przez siebie tygodni
 4. W przypadku rezygnacji Organizator nie zwraca opłaty za dany tydzień. Opłaty za kolejne tygodnie będą zwracane
 5. Szczegółowe informacje o zajęciach Organizator zamieści na Stronie Internetowej Organizatora.
 • 15 Postanowienia końcowe
 1. Osoby prowadzące podobną (konkurencyjną) działalność do działalności prowadzonej przez Organizatora nie mogą uczestniczyć w Kursach/Kurasach Dodatkowych Organizator może takie osoby takie wykluczyć z Kursów/ Kursów Dodatkowych bez prawa do zwrotu dokonanych opłat.
 2. Uczestnicy Kursów/Kursów Dodatkowych udzielają Organizatorowi nieodpłatnej i nieorganicznej czasowo licencji na utwory powstałe w ramach Kursów/ Kursów Dodatkowych Szczegółowe informacje o zakresie licencji zostały uregulowane
  w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 3. Sprawy związane z ochroną danych osobowych Uczestników zostały uregulowane
  w załączniku nr 2 do Regulaminu.
 4. Sprawy związane z ochroną wizerunku Uczestników zostały uregulowane
  w załączniku nr 3 do Regulaminu.
 5. Komunikacja między Pracownią a uczestnikami odbywa się wyłącznie drogą mailową.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 7. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią załączniki:
  1. Załącznik nr 1 – zakres licencji
  2. Załącznik nr 2 – ochrona danych osobowych
  3. Załącznik nr 3 – ochrona wizerunku.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2018 i uchyla wszystkie poprzednie regulaminy.
 • 16 Maraton Egzaminacyjny 
 1. Przed egzaminami wstępnymi na Wydział Architektury  Pracownia organizuje intensywny kurs rysunku Maraton Egzaminacyjny trwający 4 tygodnie
 2. Uczestnicy Kursu Architektura  mają możliwość uczestnictwa w kursie “Maraton Egzaminacyjny” za darmo.
 3. Warunkiem uzyskania zniżki jest : opłacenie w danym roku szkolnym 3 pełnych trymestrów zajęć (3 raty płatne “co trymestr” lub 9 płatnych “co miesiąc”, opłata musi być wniesiona do momentu rozpoczęcia Kursu) oraz zaliczenie wszystkich prac w “Indeksie Kursu” lub wykonanie dodatkowych prac rysunkowych zleconych przez Organizatora przed rozpoczęciem Maratony Egzaminacyjnego.


TABELA OPŁAT

Nazwa kursu / cena przy płatności “co miesiąc”/ cena przy płatności “co trymestr” / cena za “pojedyncze zajęcia”

Kurs rysunku architektura : 9x 390zł / 3x 930zł / 150zł

Kurs rysunku hobby : 9x 390zł / 3x 930zł / 150zł

Kurs rysunku ASP1 : 9x 410zł / 3x 930zł / 150zł

Kurs rysunku ASP2 : 9x 410zł / 3x 990zł / 150zł

Kurs rysunku ASP2+ :  brak / 3x 1190zł / 150zł

Kurs rysunku DOMIN Junior : 9x 390zł / 3x 840zł / 150zł

Cena przy płatności “co miesiąc” i “co trymestr” odnosi się do pakietu zajęć i jest ceną promocyjną. W przypadku rezygnacji z zajęć cena promocyjna nie obowiązuje, a koszt wykorzystanych zajęć jest liczony na podstawie ceny za “pojedyncze zajęcia” 

Wszystkie ceny zawierają obowiązujący podatek VAT 23%

Wysokość opłat za uczestnictwo w poszczególnych szkoleniach podana jest w ramach platformy www.nauka-rysunku.eu. Ceny szkoleń podane na stronie uwzględniają podatek VAT w wysokości 23% wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

Dostępne są następujące formy płatności:

 • a) szybka płatność on-line za pośrednictwem współpracujących dostawców płatności on-line; (Dotpay.pl, Przelewy24.pl)
 • b) płatność blik.
 • c) płatność tradycyjnym przelewem bankowym

Załącznik nr 1
do Regulaminu Uczestnictwa w Kursach Prowadzonych przez Pracownię
Rysunku DOMIN Wrocław sp z o.o. z dnia 15.07.2018

Zakres licencji
Prace wykonane przez Uczestników podczas zajęć lub przygotowywane w domu i
przedstawione Pracowni do korekty mogą być zachowane w archiwum Pracowni
(„Utwory”). Pracowni przysługuje prawo wykorzystania tych prac i ich reprodukcji w
materiałach i publikacjach wydawanych przez Pracownię. Tym samym Uczestnik
nieodpłatnie udziela Organizatorowi licencji do powstałych w ramach Kursu/Kursu
Dodatkowego Utworów. Udzielona licencja dotyczy wszystkich pól eksploatacji wskazanych
w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w tym w
szczególności: udostępniania, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie
określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami,
na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony wyżek –
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Licencja zostaje udzielona na
czas nieznaczony. Organizator może upoważnić inne osoby do korzystania z Utworu.

Załącznik nr 2
do Regulaminu Uczestnictwa w Kursach Prowadzonych przez Pracownię
Rysunku DOMIN Wrocław sp z o.o. z dnia 15.07.2018

Ochrona Wizerunku
Uczestnicy Kursów wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku podczas zajęć Pracowni i
wykorzystywanie tego wizerunku dla potrzeb marketingowych Organizatora, w tym w
szczególności na publikację zdjęć na Stronie Internetowej Organizatora oraz Stronie
Facebookowej Organizatora. Uczestnik uprawniony jest do sprzeciwu na utrwalenie i
wykorzystanie jego wizerunku. Intencją Organizatora jest ukazanie Uczestników
realizujących zadania w ramach prowadzonych Kursów/Kursów Dodatkowych.

Załącznik nr 3
do Regulaminu Uczestnictwa w Kursach Prowadzonych przez Pracownię
Rysunku DOMIN Wrocław sp z o.o. z dnia 15.07.2018

Polityka prywatności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
1. Zapisując się na kurs udostępniasz nam swoje dane osobowe w zakresie : adres email, imię i
nazwisko, nr telefonu i nr telefonu rodzica lub opiekuna oraz do jakiej szkoły uczęszczasz (ew. czy jesteś
już absolwentem) oraz preferencji nauczania.
2. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę
zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:
adres email, imię i nazwisko, nr telefonu i nr telefonu rodzica lub opiekuna oraz do jakiej szkoły
uczęszczasz (ew. czy jesteś już absolwentem) oraz preferencji nauczania.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą
umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze
względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
3. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest
Domin Wrocław Kurs Rysunku sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Piłsudskiego 40, 50-033 Wrocław dostępnej pod adresem:
www.domin-wroclaw.pl
4. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych
osobowych?
Napisz na adres e-mail: domin.wroclaw@gmail.com , adres pocztowy: Domin Wrocław Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 40, 50-033 Wrocław
5. W jaki sposób zdobywamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je w procesie rekrutacji. Gromadzimy je w związku z nauką na naszym kursie.
6. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym
do:
– umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszego serwisu
internetowego;
– obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
– kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i
rachunkowych.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu Domin Wrocław, którym jest:
– monitorowanie Twojej aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie
Twoją aktywnością na www.domin-wroclaw.pl;
– zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
– dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania
kategorii ofert lub poszczególnych ofert na podstawie Twojej aktywności na www.domin-wroclaw.pl;
– kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi,
poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
– organizacja akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
– prowadzenie analiz statystycznych;
– przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania
spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie Twoich danych możesz wycofać w dowolnym momencie pisząc na adres:
domin.wroclaw@gmail.com
7. Jakie prawa przysługują Tobie w zakresie przetwarzania Twoich danych?
– prawo dostępu
– prawo do sprostowania oraz usunięcia Twoich danych
– prawo do ograniczenia przetwarzania
– prawo do ich przenoszenia
– prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
– prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Skorzystanie ze wskazanych wyżej uprawnień jest możliwe poprzez przesłanie stosownego żądania na podany
wyżej adres administratora, pisemnie lub elektronicznie.
8. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
czyli takim, które wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych.
9. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą (czyli do końca trwania kursu), a także po jej zakończeniu w celach:
– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i
rachunkowych,
– statystycznych i archiwizacyjnych,
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
10. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
11. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać
wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

REGULAMIN UCZESTNICTWA  W KURSACH PROWADZONYCH PRZEZ Pracownię Rysunku DOMIN Wrocław z dnia 15.07.2018
 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Kursów jest Domin Wrocław Kurs Rysunku sp.z o.o. NIP: 8971827930 KRS: 0000633947 Adres: ul. Józefa Piłsudskiego 40/2 50-033 Wrocław.
 2. Kursy odbywają się w siedzibie pracowni pod adresem Józefa Piłsudskiego 40 lok.2 i lok 5. 50-033 Wrocław, bądź w innym wskazanym przez Organizatora miejscu (zajęcia plenerowe).
 3. Regulamin ustala organizację oraz zasady prowadzonych przez Organizatora Kursów oraz Kursów Dodatkowych i związane z tym uprawnienia oraz obowiązki Uczestników oraz Organizatora.
 4. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Kursów i Kursów Dodatkowych.
 5. Treść niniejszego Regulaminu jest zamieszczona na stronie internetowej Organizatora nauka-rysunku.eu oraz w formie papierowej znajduje się w siedzibie Pracowni przy ul. Józefa Piłsudskiego 40 lok.2
 6. Każdy Uczestnik Kursów/Zajęć Dodatkowych przed ich rozpoczęciem zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu.
 • 2 Definicje
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.
 2. Organizatorze lub Pracowni – należy przez to rozumieć Pracownię Rysunku Domin Wrocław Kurs Rysunku z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Józefa Piłsudskiego 40 lok.2
 3. Uczestnikach – należy przez to rozumieć osoby, które zostały zakwalifikowane przez Organizatora do wzięcia udziału w Kursie lub Zajęciach Dodatkowych.
 4. Kursie – należy przez to rozumieć podstawowe (rejsowe) zajęcia rysunku i malarstwa prowadzone przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Kursach Dodatkowych lub Zajęciach Dodatkowych – należy przez to rozumieć nieobowiązkowe zajęcia udostępnione przez Organizatora Uczestnikom lub osobom nie będącym Uczestnikami prowadzone w różnych formach, w tym w szczególności: warsztaty, zajęcia plenerowe, veteran room, kursy wakacyjne i feriowe, maratony przedegzaminacyjne. Zajęcia Dodatkowe mogą mieć charakter zajęć odpłatnych bądź nieodpłatnych.
 6. Strona Internetowa Organizatora – należy przez to rozumieć www.nauka-rysunku.eu
 7. Strona Facebookowa Organizatora– należy przez to rozumieć https://www.facebook.com/dominwroclaw
 8. Adres e- mail Organizatora wroclaw@gmail.com
 • 3 Cel Kursów
 1. Celem Kursów oraz Kursów Dodatkowych prowadzonych przez Organizatora jest:
 2. nauka, pogłębianie wiedzy oraz umiejętności Uczestników w zakresie rysunku i malarstwa zgodnie z programem oferowanych zajęć;
 3. pogłębienie pasji i zainteresowań Uczestników w zakresie rysunku i malarstwa.
 4. Stopień trudności Kursów każdorazowo dostosowany jest do indywidualnych umiejętności Uczestników.
 • 4 Rodzaje Kursów
 1. Organizator prowadzi Kursy oraz Kursy Dodatkowe.
 2. Szczegółowe informacje na temat oferowanych przez Pracownię Kursów oraz Kursów Dodatkowych, w tym rodzaju Kursów oraz Kursów Dodatkowych, terminach ich odbywania, zakresie zajęć, grupach wiekowych, dla których są przeznaczone oraz cenie (tabela opłat), każdorazowo będą zamieszczane na Stronie Internetowej Organizatora.
 • 5 Zapisy na Kursy
 1. Zapisu na Kurs dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na Stronie Internetowej Organizatora.
 2. Jeżeli w opisie kursu nie jest podane inaczej, zapisu dokonujemy na cały kurs z góry do czerwca włącznie z możliwością rezygnacji w podanych terminach. Aby kontynuować kurs w kolejnym trymestrze nie jest wymagane ponowne wysłanie formularza. Zapisu na kurs dla dzieci “Dominek” dokonujemy na okres minimum jednego miesiąca,  aby kontynuować kurs w kolejnym miesiącu nie jest wymagane ponowne wysłanie formularza.
 3. Odbycie pierwszej lekcji jest równoznaczne z zapisem na cały rok i koniecznością opłaty.
 4. Potwierdzeniem uczestnictwa w Kursie jest przesłanie przez Organizatora e-maila (na adres wskazany w zgłoszeniu) potwierdzającego zapisanie osoby na dany Kurs.
 5. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z faktem zapoznania się i akceptacji Regulaminu
 6. Zapisy na Kursy trwają przez cały rok szkolny, tj. od września do czerwca włącznie. Terminy Kursów każdorazowo będą podawane na Stronie Internetowej Organizatora.
 7. Możliwe jest dokonanie zapisu i przystąpienie do zajęć w trakcie trwania poszczególnych Kursów. W przypadku późniejszego przystąpienia do Kursów opłata nie ulega zmniejszeniu, a Uczestnik powinien odrobić opuszczone zajęcia.
 8. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania Kursu opłaty dokonane przez Uczestnika podlegają zwrotowi na zasadach wskazanych w tabeli opłat
 9. Pracownia zastrzega sobie prawo do odwołania Kursów przed ich rozpoczęciem. W takim przypadku wszelkie opłaty dokonane przez Uczestnika podlegają zwrotowi w pełnej wysokości.
 10. Zapisy na Zajęcia Dodatkowe będą obywały się na zasadach odrębnych wskazanych każdorazowo przez Organizatora.
 • 6 Czas trwania Kursów
 1. Pełny Kurs roczny trwa 10 miesięcy (od września do czerwca) i podzielony jest na 3 trymestry (wrzesień – listopad, grudzień – luty, marzec – czerwiec) po 12 zajęć w trymestrze, łącznie 36 zajęć.
 2. W przypadku, gdy zaplanowane zajęcia nie odbędą się z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. święta państwowe, kościelne, ciężka choroba prowadzącego) zajęcia w ramach Kursu  zostaną przeniesione na inny termin. O nowych terminach Organizator poinformuje Uczestników.
 • 7 Opłaty
 1. Ceny Kursów każdorazowo podane będą w tabeli opłat zamieszczonej na Stronie Internetowej Organizatora. Cena wskazana na Stronie Internetowej Organizatora uwzględnia ilość zajęć w ramach poszczególnych Kursów.
 2. Uczestnik, który otrzyma potwierdzenie zapisania na dany Kurs, o którym mowa w § 5 ust. 2 jest zobowiązany do dokonania zapłaty ceny najpóźniej do dnia, na który zaplanowane są pierwsze zajęcia w ramach Kursu. Wysokość zapłaty uzależniona jest od przyjętego przez Uczestnika sposobu zapłaty („co miesiąc”/”co trymestr”).
 3. Organizator dopuszcza następujące warianty harmonogramu opłat:
  1. Płatność za trymestr w trzech ratach za cały kurs – płatna najpóźniej do 10. dnia miesiąca rozpoczynającego dany trymestr („co trymestr”). Terminy rozpoczęcia trymestrów będą podawane podczas zajęć i przesyłane drogą mailową.
  2. Płatność miesięczna płatna w dziewięciu ratach za cały kurs  – płatna najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca („co miesiąc”).
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach płatności mogą być dokonywane w indywidulanie ustalonych ratach. W tym celu Uczestnik jest zobowiązany przesłać Organizatorowi e-maila zawierającego wniosek o rozłożenie opłaty na raty wraz z uzasadnieniem.
 5. Wpłaty należy dokonywać, przelewem na konto Pracowni, podane przez Organizatora w e-mailu, o którym mowa w § 5 ust. 2 lub poprzez portal Dotpay w tytule podając imię i nazwisko oraz nazwę Kursu.
 6. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu środków na konto bankowe Brak zapłaty w terminie uniemożliwia Uczestnikowi branie udziału w zajęciach.
 • 8 Rezygnacja z Kursu
 1. Uczestnik może złożyć rezygnację z udziału w Kursie na 2 tygodnie przed zakończeniem trymestru to jest: po 1 trymestrze (jesiennym) do 23 listopada, po 2 trymestrze (zimowym) do 23 marca
 2. Rezygnacji należy dokonać za pośrednictwem Adresu e- mail Organizatora, nie później niż na jeden tydzień przed rozpoczęciem kolejnego trymestru.
 3.  Cena przy płatności “co miesiąc” i “co trymestr” odnosi się do pakietu zajęć i jest ceną promocyjną. W przypadku rezygnacji z zajęć cena promocyjna nie obowiązuje, a koszt wykorzystanych zajęć jest liczony na podstawie ceny za “pojedyncze zajęcia”.
 4. Każda reklamacja rozpatrywana jest w indywidualnym trybie.
 • 9 Reklamacje
  1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:
  • a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
  • b) e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
  • c) przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
  • d) podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
  2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną
  3. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
  5. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.
 • 10 Organizacja Kursów
  1. Organizator podzieli Uczestników na grupy. O przydzieleniu Uczestnika do konkretnej grupy Organizator poinformuje za pośrednictwem Adresu e- mail Organizatora.
  2. Uczestnicy są zobowiązani do uczęszczania na Kursy do przypisanych grup. Uczestnik w przypadku opuszczenia zajęć na Kursie ma prawo do ich odrobienia w innej grupie   tylko po uprzednim uzgodnieniu terminu za pośrednictwem Adresu e- mail Organizatora.   Odrobienie zajęć możliwe jest tylko do końca danego trymestru.
  3. Uczestnik może zmienić przypisaną grupę, tylko po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Organizatorem. O chęci zamiany grupy należy poinformować Organizatora wysyłając wiadomość na Adres e- mail Organizatora. 
  4. Uczestnik może uczestniczyć w zajęciach w innych filiach Pracowni pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu drogą e -mail bezpośrednio do wybranej pracowni i otrzymania potwierdzenia o możliwości uczestnictwa. O fakcie odrobienia  zajęć w innej filii Uczestnik zobowiązany jest poinformować swoją Pracownię.
  5. W ramach Kursu:
 1. Uczestnik Kursu powinien uczestniczyć we wszystkich zajęciach, a ewentualne nieobecności winny być ,być zgłoszone i odrobione.
 2. Celem prawidłowego przygotowania do egzaminu Uczestnicy Kursów zobowiązani są do wykonywania zadanych prac domowych oraz do okazania tych prac w terminie wyznaczonym przez Pracownię. Zaliczenie prac domowych odbywa się poprzez wpis prowadzącego zajęcia w indeksie.
 3. Uczestnik ma obowiązek posiadania materiałów szkoleniowych. Materiały szkoleniowe zostaną przekazane Uczestnikom Kursu przez prowadzącego Kurs.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do dołączenia do grupy oraz Strony Facebookowej Organizatora.
 • 11 Sprawy Porządkowe
 1. Wszyscy Uczestnicy Kursów/Zajęć Dodatkowych zobowiązani są do przestrzegania zasad porządkowych Pracowni określonych niniejszym Regulaminem.
 2. W Pracowni obowiązują następujące zasady porządkowe:
  1. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości we wszystkich pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia. W salach podczas zajęć obowiązuje zakaz spożywania produktów spożywczych. Produkty spożywcze mogą być spożywane w wyznaczonych miejscach oraz przechowywane w lodówkach znajdujących w poszczeniach kuchennych. Wszelkie rzeczy pozostawione w pomieszczeniach Pracowni będą wyrzucane w każdy poniedziałek najpóźniej do godz. 9.00.
  2. zakazuje się używania telefonów komórkowych oraz zakłócania spokoju innym Uczestnikom.
  3. Uczestnicy zobowiązani są do nie spóźniania się na zajęcia.
  4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Pracowni.
  5. Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników poza zajęciami.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora rażącego nieprzestrzegania przez Uczestnika zasad porządkowych Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia danego Uczestnika z Kursu/Kursu Dodatkowego. W takim przypadku dokonana za Kurs/Kurs Dodatkowy opłata nie będzie zwracana Uczestnikowi.
 • 12 Otwarta Pracownia
 1. Uczestnicy Kursów/Kursów Dodatkowych uprawnieni są do nieodpłatnego korzystania z przygotowanych do zajęć i odpowiednio wyposażonych pomieszczeń Organizatora („Otwarta Pracownia”).
 2. Wymiar godzin do wykorzystania oraz terminarz Otwartej Pracowni każdorazowo przedstawiony będzie na Stronie Internetowej
 3. Jednocześnie z Otwartej Pracowni korzystać mogą niezależnie od siebie Uczestnicy różnych Kursów/Kursów Dodatkowych. Jeżeli w Pracowni odbywają się planowane Kursy/Kursy Dodatkowe ich Uczestnicy mają pierwszeństwo w korzystaniu z pomieszczeń Organizatora.
 • 13 Veteran room
Dla osób, które dostały się na państwową uczelnie wyższą (studia dzienne na wydziale architektury lub akademii sztuk pięknych) lub ukończyły 23 lata i były uczestnikam Kursów przez co najmniej 6 trymestrów Pracownia organizuje   darmowe Zajęcia Dodatkowe w wybranej grupie tematycznej („veteran room”). Szczegółowe informacje o zajęciach Organizator zamieści na Stronie Internetowej Organizatora.
 • 14 Kursy wakacyjne i feriowe
 1. W trakcie trwania wakacji szkolnych oraz szkolnych ferii zimowych Pracownia organizuje kursy wakacyjne i feriowe.
 2. Kursy wakacyjne i feriowe odbywają się na następujących zasadach:
 3. Uczestnicy zapisują się na dowolną ilość tygodni dokonując opłaty za liczbę wybranych przez siebie tygodni
 4. W przypadku rezygnacji Organizator nie zwraca opłaty za dany tydzień. Opłaty za kolejne tygodnie będą zwracane
 5. Szczegółowe informacje o zajęciach Organizator zamieści na Stronie Internetowej Organizatora.
 • 15 Postanowienia końcowe
 1. Osoby prowadzące podobną (konkurencyjną) działalność do działalności prowadzonej przez Organizatora nie mogą uczestniczyć w Kursach/Kurasach Dodatkowych Organizator może takie osoby takie wykluczyć z Kursów/ Kursów Dodatkowych bez prawa do zwrotu dokonanych opłat.
 2. Uczestnicy Kursów/Kursów Dodatkowych udzielają Organizatorowi nieodpłatnej i nieorganicznej czasowo licencji na utwory powstałe w ramach Kursów/ Kursów Dodatkowych Szczegółowe informacje o zakresie licencji zostały uregulowane w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 3. Sprawy związane z ochroną danych osobowych Uczestników zostały uregulowane w załączniku nr 2 do Regulaminu.
 4. Sprawy związane z ochroną wizerunku Uczestników zostały uregulowane w załączniku nr 3 do Regulaminu.
 5. Komunikacja między Pracownią a uczestnikami odbywa się wyłącznie drogą mailową.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 7. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią załączniki:
  1. Załącznik nr 1 – zakres licencji
  2. Załącznik nr 2 – ochrona danych osobowych
  3. Załącznik nr 3 – ochrona wizerunku.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2018 i uchyla wszystkie poprzednie regulaminy.
 • 16 Maraton Egzaminacyjny 
1. Przed egzaminami wstępnymi na Wydział Architektury  Pracownia organizuje intensywny kurs rysunku Maraton Egzaminacyjny trwający 4 tygodnie 2. Uczestnicy Kursu Architektura  mają możliwość uczestnictwa w kursie “Maraton Egzaminacyjny” za darmo. 3. Warunkiem uzyskania zniżki jest : opłacenie w danym roku szkolnym 3 pełnych trymestrów zajęć (3 raty płatne “co trymestr” lub 9 płatnych “co miesiąc”, opłata musi być wniesiona do momentu rozpoczęcia ku) oraz zaliczenie wszystkich prac w “Indeksie Kursu” lub wykonanie dodatkowych prac rysunkowych zleconych przez Organizatora przed rozpoczęciem Maratony Egzaminacyjnego. TABELA OPŁAT Nazwa kursu / cena przy płatności “co miesiąc”/ cena przy płatności “co trymestr” / cena za “pojedyncze zajęcia” Kurs rysunku architektura : 9x 310zł / 3x 890zł / 100zł Kurs rysunku hobby : 9x 310zł / 3x 890zł / 100zł Kurs rysunku ASP : 9x 360zł / 3x 1020zł / 100zł Kurs rysunku DOMIN Junior : 9x 310zł / 3x 740zł / 100zł Kurs rysunku DOMINek :  wg harmonogramu dostępnego w pracowni. Cena przy płatności “co miesiąc” i “co trymestr” odnosi się do pakietu zajęć i jest ceną promocyjną. W przypadku rezygnacji z zajęć cena promocyjna nie obowiązuje, a koszt wykorzystanych zajęć jest liczony na podstawie ceny za “pojedyncze zajęcia”  Wszystkie ceny zawierają obowiązujący podatek VAT 23% Wysokość opłat za uczestnictwo w poszczególnych szkoleniach podana jest w ramach platformy domin-gdansk.pl. Ceny szkoleń podane na stronie uwzględniają podatek VAT w wysokości 23% wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. Dostępne są następujące formy płatności:
 • a) szybka płatność on-line za pośrednictwem współpracujących dostawców płatności on-line; (Dotpay.pl, Przelewy24.pl)
 • b) płatność blik.
 • c) płatność kartą kredytową
Załącznik nr 1 do Regulaminu Uczestnictwa w Kursach Prowadzonych przez Pracownię Rysunku DOMIN Wrocław sp z o.o. z dnia 15.07.2018 Zakres licencji Prace wykonane przez Uczestników podczas zajęć lub przygotowywane w domu i przedstawione Pracowni do korekty mogą być zachowane w archiwum Pracowni („Utwory”). Pracowni przysługuje prawo wykorzystania tych prac i ich reprodukcji w materiałach i publikacjach wydawanych przez Pracownię. Tym samym Uczestnik nieodpłatnie udziela Organizatorowi licencji do powstałych w ramach Kursu/Kursu Dodatkowego Utworów. Udzielona licencja dotyczy wszystkich pól eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w tym w szczególności: udostępniania, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony wyżek – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Licencja zostaje udzielona na czas nieznaczony. Organizator może upoważnić inne osoby do korzystania z Utworu. Załącznik nr 2 do Regulaminu Uczestnictwa w Kursach Prowadzonych przez Pracownię Rysunku DOMIN Wrocław sp z o.o. z dnia 15.07.2018 Ochrona Wizerunku Uczestnicy Kursów wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku podczas zajęć Pracowni i wykorzystywanie tego wizerunku dla potrzeb marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na publikację zdjęć na Stronie Internetowej Organizatora oraz Stronie Facebookowej Organizatora. Uczestnik uprawniony jest do sprzeciwu na utrwalenie i wykorzystanie jego wizerunku. Intencją Organizatora jest ukazanie Uczestników realizujących zadania w ramach prowadzonych Kursów/Kursów Dodatkowych. Załącznik nr 3 do Regulaminu Uczestnictwa w Kursach Prowadzonych przez Pracownię Rysunku DOMIN Wrocław sp z o.o. z dnia 15.07.2018 Polityka prywatności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 1. Zapisując się na kurs udostępniasz nam swoje dane osobowe w zakresie : adres email, imię i nazwisko, nr telefonu i nr telefonu rodzica lub opiekuna oraz do jakiej szkoły uczęszczasz (ew. czy jesteś już absolwentem) oraz preferencji nauczania. 2. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: adres email, imię i nazwisko, nr telefonu i nr telefonu rodzica lub opiekuna oraz do jakiej szkoły uczęszczasz (ew. czy jesteś już absolwentem) oraz preferencji nauczania. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne. 3. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Domin Wrocław Kurs Rysunku sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Piłsudskiego 40, 50-033 Wrocław dostępnej pod adresem: www.domin-wroclaw.pl 4. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? Napisz na adres e-mail: domin.wroclaw@gmail.com , adres pocztowy: Domin Wrocław Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 40, 50-033 Wrocław 5. W jaki sposób zdobywamy Twoje dane? Otrzymaliśmy je w procesie rekrutacji. Gromadzimy je w związku z nauką na naszym kursie. 6. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych? Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do: – umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszego serwisu internetowego; – obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); – kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Domin Wrocław, którym jest: – monitorowanie Twojej aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Twoją aktywnością na www.domin-wroclaw.pl; – zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych; – dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert na podstawie Twojej aktywności na www.domin-wroclaw.pl; – kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon; – organizacja akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział; – prowadzenie analiz statystycznych; – przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). Zgodę na przetwarzanie Twoich danych możesz wycofać w dowolnym momencie pisząc na adres: domin.wroclaw@gmail.com 7. Jakie prawa przysługują Tobie w zakresie przetwarzania Twoich danych? – prawo dostępu – prawo do sprostowania oraz usunięcia Twoich danych – prawo do ograniczenia przetwarzania – prawo do ich przenoszenia – prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu – prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Skorzystanie ze wskazanych wyżej uprawnień jest możliwe poprzez przesłanie stosownego żądania na podany wyżej adres administratora, pisemnie lub elektronicznie. 8. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. 9. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą (czyli do końca trwania kursu), a także po jej zakończeniu w celach: – dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, – wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, – statystycznych i archiwizacyjnych, Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 10. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 11. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa? Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
REGULAMIN UCZESTNICTWA  W KURSACH PROWADZONYCH PRZEZ Pracownię Rysunku DOMIN Wrocław z dnia 15.07.2018
 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Kursów jest Domin Wrocław Kurs Rysunku sp.z o.o. NIP: 8971827930 KRS: 0000633947 Adres: ul. Józefa Piłsudskiego 40/2 50-033 Wrocław.
 2. Kursy odbywają się w siedzibie pracowni pod adresem Józefa Piłsudskiego 40 lok.2 i lok 5. 50-033 Wrocław, bądź w innym wskazanym przez Organizatora miejscu (zajęcia plenerowe).
 3. Regulamin ustala organizację oraz zasady prowadzonych przez Organizatora Kursów oraz Kursów Dodatkowych i związane z tym uprawnienia oraz obowiązki Uczestników oraz Organizatora.
 4. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Kursów i Kursów Dodatkowych.
 5. Treść niniejszego Regulaminu jest zamieszczona na stronie internetowej Organizatora nauka-rysunku.eu oraz w formie papierowej znajduje się w siedzibie Pracowni przy ul. Józefa Piłsudskiego 40 lok.2
 6. Każdy Uczestnik Kursów/Zajęć Dodatkowych przed ich rozpoczęciem zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu.
 • 2 Definicje
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.
 2. Organizatorze lub Pracowni – należy przez to rozumieć Pracownię Rysunku Domin Wrocław Kurs Rysunku z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Józefa Piłsudskiego 40 lok.2
 3. Uczestnikach – należy przez to rozumieć osoby, które zostały zakwalifikowane przez Organizatora do wzięcia udziału w Kursie lub Zajęciach Dodatkowych.
 4. Kursie – należy przez to rozumieć podstawowe (rejsowe) zajęcia rysunku i malarstwa prowadzone przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Kursach Dodatkowych lub Zajęciach Dodatkowych – należy przez to rozumieć nieobowiązkowe zajęcia udostępnione przez Organizatora Uczestnikom lub osobom nie będącym Uczestnikami prowadzone w różnych formach, w tym w szczególności: warsztaty, zajęcia plenerowe, veteran room, kursy wakacyjne i feriowe, maratony przedegzaminacyjne. Zajęcia Dodatkowe mogą mieć charakter zajęć odpłatnych bądź nieodpłatnych.
 6. Strona Internetowa Organizatora – należy przez to rozumieć www.nauka-rysunku.eu
 7. Strona Facebookowa Organizatora– należy przez to rozumieć https://www.facebook.com/dominwroclaw
 8. Adres e- mail Organizatora wroclaw@gmail.com
 • 3 Cel Kursów
 1. Celem Kursów oraz Kursów Dodatkowych prowadzonych przez Organizatora jest:
 2. nauka, pogłębianie wiedzy oraz umiejętności Uczestników w zakresie rysunku i malarstwa zgodnie z programem oferowanych zajęć;
 3. pogłębienie pasji i zainteresowań Uczestników w zakresie rysunku i malarstwa.
 4. Stopień trudności Kursów każdorazowo dostosowany jest do indywidualnych umiejętności Uczestników.
 • 4 Rodzaje Kursów
 1. Organizator prowadzi Kursy oraz Kursy Dodatkowe.
 2. Szczegółowe informacje na temat oferowanych przez Pracownię Kursów oraz Kursów Dodatkowych, w tym rodzaju Kursów oraz Kursów Dodatkowych, terminach ich odbywania, zakresie zajęć, grupach wiekowych, dla których są przeznaczone oraz cenie (tabela opłat), każdorazowo będą zamieszczane na Stronie Internetowej Organizatora.
 • 5 Zapisy na Kursy
 1. Zapisu na Kurs dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na Stronie Internetowej Organizatora.
 2. Jeżeli w opisie kursu nie jest podane inaczej, zapisu dokonujemy na cały kurs z góry do czerwca włącznie z możliwością rezygnacji w podanych terminach. Aby kontynuować kurs w kolejnym trymestrze nie jest wymagane ponowne wysłanie formularza. Zapisu na kurs dla dzieci “Dominek” dokonujemy na okres minimum jednego miesiąca,  aby kontynuować kurs w kolejnym miesiącu nie jest wymagane ponowne wysłanie formularza.
 3. Odbycie pierwszej lekcji jest równoznaczne z zapisem na cały rok i koniecznością opłaty.
 4. Potwierdzeniem uczestnictwa w Kursie jest przesłanie przez Organizatora e-maila (na adres wskazany w zgłoszeniu) potwierdzającego zapisanie osoby na dany Kurs.
 5. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z faktem zapoznania się i akceptacji Regulaminu
 6. Zapisy na Kursy trwają przez cały rok szkolny, tj. od września do czerwca włącznie. Terminy Kursów każdorazowo będą podawane na Stronie Internetowej Organizatora.
 7. Możliwe jest dokonanie zapisu i przystąpienie do zajęć w trakcie trwania poszczególnych Kursów. W przypadku późniejszego przystąpienia do Kursów opłata nie ulega zmniejszeniu, a Uczestnik powinien odrobić opuszczone zajęcia.
 8. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania Kursu opłaty dokonane przez Uczestnika podlegają zwrotowi na zasadach wskazanych w tabeli opłat
 9. Pracownia zastrzega sobie prawo do odwołania Kursów przed ich rozpoczęciem. W takim przypadku wszelkie opłaty dokonane przez Uczestnika podlegają zwrotowi w pełnej wysokości.
 10. Zapisy na Zajęcia Dodatkowe będą obywały się na zasadach odrębnych wskazanych każdorazowo przez Organizatora.
 • 6 Czas trwania Kursów
 1. Pełny Kurs roczny trwa 10 miesięcy (od września do czerwca) i podzielony jest na 3 trymestry (wrzesień – listopad, grudzień – luty, marzec – czerwiec) po 12 zajęć w trymestrze, łącznie 36 zajęć.
 2. W przypadku, gdy zaplanowane zajęcia nie odbędą się z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. święta państwowe, kościelne, ciężka choroba prowadzącego) zajęcia w ramach Kursu  zostaną przeniesione na inny termin. O nowych terminach Organizator poinformuje Uczestników.
 • 7 Opłaty
 1. Ceny Kursów każdorazowo podane będą w tabeli opłat zamieszczonej na Stronie Internetowej Organizatora. Cena wskazana na Stronie Internetowej Organizatora uwzględnia ilość zajęć w ramach poszczególnych Kursów.
 2. Uczestnik, który otrzyma potwierdzenie zapisania na dany Kurs, o którym mowa w § 5 ust. 2 jest zobowiązany do dokonania zapłaty ceny najpóźniej do dnia, na który zaplanowane są pierwsze zajęcia w ramach Kursu. Wysokość zapłaty uzależniona jest od przyjętego przez Uczestnika sposobu zapłaty („co miesiąc”/”co trymestr”).
 3. Organizator dopuszcza następujące warianty harmonogramu opłat:
  1. Płatność za trymestr w trzech ratach za cały kurs – płatna najpóźniej do 10. dnia miesiąca rozpoczynającego dany trymestr („co trymestr”). Terminy rozpoczęcia trymestrów będą podawane podczas zajęć i przesyłane drogą mailową.
  2. Płatność miesięczna płatna w dziewięciu ratach za cały kurs  – płatna najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca („co miesiąc”).
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach płatności mogą być dokonywane w indywidulanie ustalonych ratach. W tym celu Uczestnik jest zobowiązany przesłać Organizatorowi e-maila zawierającego wniosek o rozłożenie opłaty na raty wraz z uzasadnieniem.
 5. Wpłaty należy dokonywać, przelewem na konto Pracowni, podane przez Organizatora w e-mailu, o którym mowa w § 5 ust. 2 lub poprzez portal Dotpay w tytule podając imię i nazwisko oraz nazwę Kursu.
 6. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu środków na konto bankowe Brak zapłaty w terminie uniemożliwia Uczestnikowi branie udziału w zajęciach.
 • 8 Rezygnacja z Kursu
 1. Uczestnik może złożyć rezygnację z udziału w Kursie na 2 tygodnie przed zakończeniem trymestru to jest: po 1 trymestrze (jesiennym) do 23 listopada, po 2 trymestrze (zimowym) do 23 marca
 2. Rezygnacji należy dokonać za pośrednictwem Adresu e- mail Organizatora, nie później niż na jeden tydzień przed rozpoczęciem kolejnego trymestru.
 3.  Cena przy płatności “co miesiąc” i “co trymestr” odnosi się do pakietu zajęć i jest ceną promocyjną. W przypadku rezygnacji z zajęć cena promocyjna nie obowiązuje, a koszt wykorzystanych zajęć jest liczony na podstawie ceny za “pojedyncze zajęcia”.
 4. Każda reklamacja rozpatrywana jest w indywidualnym trybie.
 • 9 Reklamacje
  1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:
  • a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
  • b) e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
  • c) przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
  • d) podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
  2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną
  3. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
  5. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.
 • 10 Organizacja Kursów
  1. Organizator podzieli Uczestników na grupy. O przydzieleniu Uczestnika do konkretnej grupy Organizator poinformuje za pośrednictwem Adresu e- mail Organizatora.
  2. Uczestnicy są zobowiązani do uczęszczania na Kursy do przypisanych grup. Uczestnik w przypadku opuszczenia zajęć na Kursie ma prawo do ich odrobienia w innej grupie   tylko po uprzednim uzgodnieniu terminu za pośrednictwem Adresu e- mail Organizatora.   Odrobienie zajęć możliwe jest tylko do końca danego trymestru.
  3. Uczestnik może zmienić przypisaną grupę, tylko po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Organizatorem. O chęci zamiany grupy należy poinformować Organizatora wysyłając wiadomość na Adres e- mail Organizatora. 
  4. Uczestnik może uczestniczyć w zajęciach w innych filiach Pracowni pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu drogą e -mail bezpośrednio do wybranej pracowni i otrzymania potwierdzenia o możliwości uczestnictwa. O fakcie odrobienia  zajęć w innej filii Uczestnik zobowiązany jest poinformować swoją Pracownię.
  5. W ramach Kursu:
 1. Uczestnik Kursu powinien uczestniczyć we wszystkich zajęciach, a ewentualne nieobecności winny być ,być zgłoszone i odrobione.
 2. Celem prawidłowego przygotowania do egzaminu Uczestnicy Kursów zobowiązani są do wykonywania zadanych prac domowych oraz do okazania tych prac w terminie wyznaczonym przez Pracownię. Zaliczenie prac domowych odbywa się poprzez wpis prowadzącego zajęcia w indeksie.
 3. Uczestnik ma obowiązek posiadania materiałów szkoleniowych. Materiały szkoleniowe zostaną przekazane Uczestnikom Kursu przez prowadzącego Kurs.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do dołączenia do grupy oraz Strony Facebookowej Organizatora.
 • 11 Sprawy Porządkowe
 1. Wszyscy Uczestnicy Kursów/Zajęć Dodatkowych zobowiązani są do przestrzegania zasad porządkowych Pracowni określonych niniejszym Regulaminem.
 2. W Pracowni obowiązują następujące zasady porządkowe:
  1. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości we wszystkich pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia. W salach podczas zajęć obowiązuje zakaz spożywania produktów spożywczych. Produkty spożywcze mogą być spożywane w wyznaczonych miejscach oraz przechowywane w lodówkach znajdujących w poszczeniach kuchennych. Wszelkie rzeczy pozostawione w pomieszczeniach Pracowni będą wyrzucane w każdy poniedziałek najpóźniej do godz. 9.00.
  2. zakazuje się używania telefonów komórkowych oraz zakłócania spokoju innym Uczestnikom.
  3. Uczestnicy zobowiązani są do nie spóźniania się na zajęcia.
  4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Pracowni.
  5. Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników poza zajęciami.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora rażącego nieprzestrzegania przez Uczestnika zasad porządkowych Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia danego Uczestnika z Kursu/Kursu Dodatkowego. W takim przypadku dokonana za Kurs/Kurs Dodatkowy opłata nie będzie zwracana Uczestnikowi.
 • 12 Otwarta Pracownia
 1. Uczestnicy Kursów/Kursów Dodatkowych uprawnieni są do nieodpłatnego korzystania z przygotowanych do zajęć i odpowiednio wyposażonych pomieszczeń Organizatora („Otwarta Pracownia”).
 2. Wymiar godzin do wykorzystania oraz terminarz Otwartej Pracowni każdorazowo przedstawiony będzie na Stronie Internetowej
 3. Jednocześnie z Otwartej Pracowni korzystać mogą niezależnie od siebie Uczestnicy różnych Kursów/Kursów Dodatkowych. Jeżeli w Pracowni odbywają się planowane Kursy/Kursy Dodatkowe ich Uczestnicy mają pierwszeństwo w korzystaniu z pomieszczeń Organizatora.
 • 13 Veteran room
Dla osób, które dostały się na państwową uczelnie wyższą (studia dzienne na wydziale architektury lub akademii sztuk pięknych) lub ukończyły 23 lata i były uczestnikam Kursów przez co najmniej 6 trymestrów Pracownia organizuje   darmowe Zajęcia Dodatkowe w wybranej grupie tematycznej („veteran room”). Szczegółowe informacje o zajęciach Organizator zamieści na Stronie Internetowej Organizatora.
 • 14 Kursy wakacyjne i feriowe
 1. W trakcie trwania wakacji szkolnych oraz szkolnych ferii zimowych Pracownia organizuje kursy wakacyjne i feriowe.
 2. Kursy wakacyjne i feriowe odbywają się na następujących zasadach:
 3. Uczestnicy zapisują się na dowolną ilość tygodni dokonując opłaty za liczbę wybranych przez siebie tygodni
 4. W przypadku rezygnacji Organizator nie zwraca opłaty za dany tydzień. Opłaty za kolejne tygodnie będą zwracane
 5. Szczegółowe informacje o zajęciach Organizator zamieści na Stronie Internetowej Organizatora.
 • 15 Postanowienia końcowe
 1. Osoby prowadzące podobną (konkurencyjną) działalność do działalności prowadzonej przez Organizatora nie mogą uczestniczyć w Kursach/Kurasach Dodatkowych Organizator może takie osoby takie wykluczyć z Kursów/ Kursów Dodatkowych bez prawa do zwrotu dokonanych opłat.
 2. Uczestnicy Kursów/Kursów Dodatkowych udzielają Organizatorowi nieodpłatnej i nieorganicznej czasowo licencji na utwory powstałe w ramach Kursów/ Kursów Dodatkowych Szczegółowe informacje o zakresie licencji zostały uregulowane w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 3. Sprawy związane z ochroną danych osobowych Uczestników zostały uregulowane w załączniku nr 2 do Regulaminu.
 4. Sprawy związane z ochroną wizerunku Uczestników zostały uregulowane w załączniku nr 3 do Regulaminu.
 5. Komunikacja między Pracownią a uczestnikami odbywa się wyłącznie drogą mailową.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 7. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią załączniki:
  1. Załącznik nr 1 – zakres licencji
  2. Załącznik nr 2 – ochrona danych osobowych
  3. Załącznik nr 3 – ochrona wizerunku.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2018 i uchyla wszystkie poprzednie regulaminy.
 • 16 Maraton Egzaminacyjny 
1. Przed egzaminami wstępnymi na Wydział Architektury  Pracownia organizuje intensywny kurs rysunku Maraton Egzaminacyjny trwający 4 tygodnie 2. Uczestnicy Kursu Architektura  mają możliwość uczestnictwa w kursie “Maraton Egzaminacyjny” za darmo. 3. Warunkiem uzyskania zniżki jest : opłacenie w danym roku szkolnym 3 pełnych trymestrów zajęć (3 raty płatne “co trymestr” lub 9 płatnych “co miesiąc”, opłata musi być wniesiona do momentu rozpoczęcia ku) oraz zaliczenie wszystkich prac w “Indeksie Kursu” lub wykonanie dodatkowych prac rysunkowych zleconych przez Organizatora przed rozpoczęciem Maratony Egzaminacyjnego. TABELA OPŁAT Nazwa kursu / cena przy płatności “co miesiąc”/ cena przy płatności “co trymestr” / cena za “pojedyncze zajęcia” Kurs rysunku architektura : 9x 310zł / 3x 890zł / 100zł Kurs rysunku hobby : 9x 310zł / 3x 890zł / 100zł Kurs rysunku ASP : 9x 360zł / 3x 1020zł / 100zł Kurs rysunku DOMIN Junior : 9x 310zł / 3x 740zł / 100zł Kurs rysunku DOMINek :  wg harmonogramu dostępnego w pracowni. Cena przy płatności “co miesiąc” i “co trymestr” odnosi się do pakietu zajęć i jest ceną promocyjną. W przypadku rezygnacji z zajęć cena promocyjna nie obowiązuje, a koszt wykorzystanych zajęć jest liczony na podstawie ceny za “pojedyncze zajęcia”  Wszystkie ceny zawierają obowiązujący podatek VAT 23% Wysokość opłat za uczestnictwo w poszczególnych szkoleniach podana jest w ramach platformy domin-gdansk.pl. Ceny szkoleń podane na stronie uwzględniają podatek VAT w wysokości 23% wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. Dostępne są następujące formy płatności:
 • a) szybka płatność on-line za pośrednictwem współpracujących dostawców płatności on-line; (Dotpay.pl, Przelewy24.pl)
 • b) płatność blik.
 • c) płatność kartą kredytową
Załącznik nr 1 do Regulaminu Uczestnictwa w Kursach Prowadzonych przez Pracownię Rysunku DOMIN Wrocław sp z o.o. z dnia 15.07.2018 Zakres licencji Prace wykonane przez Uczestników podczas zajęć lub przygotowywane w domu i przedstawione Pracowni do korekty mogą być zachowane w archiwum Pracowni („Utwory”). Pracowni przysługuje prawo wykorzystania tych prac i ich reprodukcji w materiałach i publikacjach wydawanych przez Pracownię. Tym samym Uczestnik nieodpłatnie udziela Organizatorowi licencji do powstałych w ramach Kursu/Kursu Dodatkowego Utworów. Udzielona licencja dotyczy wszystkich pól eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w tym w szczególności: udostępniania, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony wyżek – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Licencja zostaje udzielona na czas nieznaczony. Organizator może upoważnić inne osoby do korzystania z Utworu. Załącznik nr 2 do Regulaminu Uczestnictwa w Kursach Prowadzonych przez Pracownię Rysunku DOMIN Wrocław sp z o.o. z dnia 15.07.2018 Ochrona Wizerunku Uczestnicy Kursów wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku podczas zajęć Pracowni i wykorzystywanie tego wizerunku dla potrzeb marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na publikację zdjęć na Stronie Internetowej Organizatora oraz Stronie Facebookowej Organizatora. Uczestnik uprawniony jest do sprzeciwu na utrwalenie i wykorzystanie jego wizerunku. Intencją Organizatora jest ukazanie Uczestników realizujących zadania w ramach prowadzonych Kursów/Kursów Dodatkowych. Załącznik nr 3 do Regulaminu Uczestnictwa w Kursach Prowadzonych przez Pracownię Rysunku DOMIN Wrocław sp z o.o. z dnia 15.07.2018 Polityka prywatności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 1. Zapisując się na kurs udostępniasz nam swoje dane osobowe w zakresie : adres email, imię i nazwisko, nr telefonu i nr telefonu rodzica lub opiekuna oraz do jakiej szkoły uczęszczasz (ew. czy jesteś już absolwentem) oraz preferencji nauczania. 2. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: adres email, imię i nazwisko, nr telefonu i nr telefonu rodzica lub opiekuna oraz do jakiej szkoły uczęszczasz (ew. czy jesteś już absolwentem) oraz preferencji nauczania. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne. 3. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Domin Wrocław Kurs Rysunku sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Piłsudskiego 40, 50-033 Wrocław dostępnej pod adresem: www.domin-wroclaw.pl 4. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? Napisz na adres e-mail: domin.wroclaw@gmail.com , adres pocztowy: Domin Wrocław Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 40, 50-033 Wrocław 5. W jaki sposób zdobywamy Twoje dane? Otrzymaliśmy je w procesie rekrutacji. Gromadzimy je w związku z nauką na naszym kursie. 6. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych? Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do: – umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszego serwisu internetowego; – obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); – kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Domin Wrocław, którym jest: – monitorowanie Twojej aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Twoją aktywnością na www.domin-wroclaw.pl; – zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych; – dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert na podstawie Twojej aktywności na www.domin-wroclaw.pl; – kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon; – organizacja akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział; – prowadzenie analiz statystycznych; – przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). Zgodę na przetwarzanie Twoich danych możesz wycofać w dowolnym momencie pisząc na adres: domin.wroclaw@gmail.com 7. Jakie prawa przysługują Tobie w zakresie przetwarzania Twoich danych? – prawo dostępu – prawo do sprostowania oraz usunięcia Twoich danych – prawo do ograniczenia przetwarzania – prawo do ich przenoszenia – prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu – prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Skorzystanie ze wskazanych wyżej uprawnień jest możliwe poprzez przesłanie stosownego żądania na podany wyżej adres administratora, pisemnie lub elektronicznie. 8. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. 9. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą (czyli do końca trwania kursu), a także po jej zakończeniu w celach: – dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, – wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, – statystycznych i archiwizacyjnych, Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 10. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 11. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa? Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.